Spørjetimespørsmål m.m.

Liste over munnlege spørsmål og spørjetimespørsmål frå representantane til statsrådane, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved slutten av møtet.

Finn spørjetimespørsmål etter

Alle (261 - 280 av 334)

 • Munnleg spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til finansministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 06.11.2019

  Svart på: 06.11.2019 av finansminister Siv Jensen

  Om statsråden og ikkje minst partileiaren i Framstegspartiet, Siv Jensen, er for eller imot ein ny, statleg ekstraskatt for oppdrettsnæringa
 • Munnleg spørsmål fra Hadia Tajik (A) til finansministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 06.11.2019

  Svart på: 06.11.2019 av finansminister Siv Jensen

  Om kva finansministeren synest om at under halvparten av jobbveksten er komen i fylke utanfor Oslo og Akershus, og om det er rett for landet vårt at mesteparten av jobbveksten skjer i berre to fylke
 • Munnleg spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til finansministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 06.11.2019

  Svart på: 06.11.2019 av finansminister Siv Jensen

  Om at regjeringa ikkje ser fellesskapet sine interesser, og kvifor Ulltveit-Moe-utvalet blei sett ned i utgangspunktet, som er enstemmig i at det er rett og rimeleg med ei skattlegging som gjer at superprofitten som laksenæringa i dag nyt, kjem kystsamfunna og fellesskapet til gode
 • Munnleg spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til finansministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 06.11.2019

  Svart på: 06.11.2019 av finansminister Siv Jensen

  Om finansministeren synes det er helt greit å overkjøre sine egne folk som har gått til valg på å bevare Ullevål, og overkjøre alle fagfolk på Ullevål, som mener det er svært uklokt å splitte det akuttmedisinske miljøet
 • Munnleg spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 06.11.2019

  Svart på: 06.11.2019 av helseminister Bent Høie

  Om at ny operatør i ambulanseflytjenesten ennå ikke oppfyller beredskapskravene i kontrakten, og hva statsråden vil gjøre for å sikre befolkningens trygghet gjennom vinteren og fram til sommeren
 • Spørjetimespørsmål fra Sandra Borch (Sp) til forsvarsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 31.10.2019

  Svart på: 13.11.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om statsråden synes det er verdig behandling av de vernepliktige at de nå må vaske militært tøy selv og dele på noen få vaskemaskiner, med henvisning til at de må vaske klær på natten, at det går ut over hviletid og beredskap, og ikke minst utgjør smittefare
 • Spørjetimespørsmål fra Arne Nævra (SV) til klima- og miljøministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 31.10.2019

  Svart på: 06.11.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om statsråden vil legge en føre-var-holdning til grunn når han skal fastsette hvor iskanten går, og følge de miljøfaglige rådene
 • Spørjetimespørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til olje- og energiministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 31.10.2019

  Svart på: 06.11.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Om det er noe som tilsier at Granavolden-plattformen skal endres i tråd med Fremskrittspartiets, og oljeindustriens, ønsker om å sette en grense ved hvor iskanten til enhver tid er synlig, uten noe faglig fundament
 • Spørjetimespørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til statsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 31.10.2019

  Svart på på vegner av: Statsministeren

  Svart på: 06.11.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om statsministeren vil sørge for at regjeringen legger iskanten der hun tror den skal gå om vi når våre klimamål, eller om hun vil legge den der den kan komme til å gå om vi ikke når målene
 • Spørjetimespørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 31.10.2019

  Svart på: 06.11.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Om statsråden vil legge anbefalinger fra regjeringens egne fagetater til grunn ved senere vurderinger av oljeboring, og sørge for at det ikke gis tillatelse til petroleumsproduksjon i områder de miljøfaglige etatene fraråder det
 • Spørjetimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til barne- og familieministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 31.10.2019

  Svart på: 06.11.2019 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Om hvilke systemendringer statsråden ser behov for å iverksette, slik at barnevernet kan fungere til barns beste, med henvisning til at Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) har tatt inn 34 barnevernssaker mot Norge og både Riksrevisjonen og FNs barnekomité har pekt på feil og mangler
 • Spørjetimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til barne- og familieministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 31.10.2019

  Svart på: 06.11.2019 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Om statsråden er einig med sin forgjengar i at det offentlege barnevernet i dag ikkje klarar å ta vare på barna med aller størst behov
 • Spørjetimespørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til barne- og familieministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 31.10.2019

  Svart på: 06.11.2019 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Om hvordan statsråden vil følge opp vedtaket om at andelen ideelle aktører skal økes til om lag 40 pst. innen 2025, med henvisning til antallet oppholdsdøgn i institusjoner og ingen spor i statsbudsjettet som tilsier at det skal satses på ideelle aktører
 • Spørjetimespørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til barne- og familieministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 31.10.2019

  Svart på: 06.11.2019 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Om hva som gjør at det er et så stort sprik mellom det statsråden erfarer og det de som jobber i tjenesten erfarer om hvordan bemanningssituasjonen i barnevernet er
 • Spørjetimespørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til arbeids- og sosialministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 31.10.2019

  Svart på: 06.11.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om hva regjeringa vil foreta seg overfor ofrene for uretten i Nav-skandalen, ut over det som er varslet av beklagelse, Navs gjennomgang av sakene og ekstern gransking
 • Spørjetimespørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til samferdselsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 31.10.2019

  Svart på: 06.11.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om hvor mye Kystverket har spart på konkurranseutsettingen av losbåttjenesten siden 2016
 • Spørjetimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til barne- og familieministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 31.10.2019

  Svart på: 06.11.2019 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Om statsråden meiner at auka eigendel og meir økonomifokus vil gjere det kommunale barnevernet tryggare og betre, med meir helsehjelp
 • Munnleg spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til landbruks- og matministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 23.10.2019

  Svart på: 23.10.2019 av landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad

  Om hvordan statsråden vil bidra til at regjeringen skal oppfylle løftet og komme ned til bestandsmålet for ulv i Norge
 • Munnleg spørsmål fra Kari Henriksen (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 23.10.2019

  Svart på: 23.10.2019 av kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande

  Om statsråden ikke ser betydningen av frivilligheten som utvikler seg rundt sentralene i bygd og by, med bakgrunn i at frivilligsentraler får redusert tilskuddet
 • Munnleg spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til næringsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 23.10.2019

  Svart på: 23.10.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om at regjeringa ikkje klarer å omstille norsk næring og industri til å bli meir grøn, og når regjeringa er ferdig med å tenkje, og klar til å handle