Spørjetimespørsmål m.m.

Liste over munnlege spørsmål og spørjetimespørsmål frå representantane til statsrådane, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved slutten av møtet.

Avgrens utvalet

Finn spørjetimespørsmål etter

Alle (18441 - 18460 av 18691)

 • Spørjetimespørsmål fra Marit Rotnes (A) til samferdselsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Svart på: 11.05.1988 av samferdselsminister Kjell Borgen

  "Den sterkt trafikkerte RV 715 mellom Trondheim og fergeleiet Flakk i Sør-Trøndelag er sterkt utsatt for ras og derfor trafikkfarlig. Det er behov for 1,7 mill. kroner for å utbedre de mest utsatte deler av vegen i 1988. Har samferdselsministeren mulighet for å framskaffe nødvendige midler for å utbedre denne vegstrekningen?"
 • Spørjetimespørsmål fra Sigurd Holemark (H) til samferdselsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Svart på: 11.05.1988 av samferdselsminister Kjell Borgen

  "For svensk vogntog i kalktransport til vann i Rømskog kommune er det gitt foreløpig dispensasjon for lengde og bredde. De aktuelle vogntog har 10 tonn aksellast og 16 tonn boggilast. Ifølge Statens Vegvesen er imidler- tid største tillatte last henholdsvis 8 og 12 tonn. Vil samferdselsministeren medvirke til at vogntogene tillates kjørt de få kilometer det er aktuelt på norsk side?"
 • Spørjetimespørsmål fra Sigurd Verdal (A) til samferdselsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Svart på: 11.05.1988 av samferdselsminister Kjell Borgen

  "Løyveområda for drosjekjøring medfører problem ved einskilde fly- plassar som ligg nær fylkesgrensa. Det gjeld til dømes Værnes og Kjevik. Vil statsråden bidra til at drosjar med trafikkløyve på flyplassen kan kjøra dit passasjeren ønskjer, uavhengig av fylkesgrensa?"
 • Spørjetimespørsmål fra Jostein Berntsen (A) til samferdselsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Svart på: 11.05.1988 av samferdselsminister Kjell Borgen

  "Økonomien til sekundærflyruteselskapene i Sør-Norge er dårlig. Dette fører til at flere kortbaneplasser har mistet sine flytilbud. Hva kan statsråden gjøre for å sikre kortbaneplassene tilfredsstillende flyrutetilbud?"
 • Spørjetimespørsmål fra Bente Bakke (H) til forsvarsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Svart på: 11.05.1988 av forsvarsminister Johan Jørgen Holst

  "Ifølge Aftenposten foreligger det planer om å nedlegge H M Kongens gardes drilltropp fordi den skal ha liten betydning for vår forsvarsevne. Vil forsvarsministeren i sin vurdering av dette forslaget ta hensyn til drilltroppens betydning som forsvarsmotiverende faktor og som "ambassadør" for Norge i utlandet?"
 • Spørjetimespørsmål fra Oddvar J. Majala (A) til fiskeriministeren

  Spørjetimespørsmål

  Svart på: 11.05.1988 av fiskeriminister Bjarne Mørk-Eidem

  "Hvordan vurderer Fiskeridepartementet ressurssituasjonen i Barents- havet med bakgrunn i de nye beregningene av torskebestanden fra Havforsk- ningsinstituttet?"
 • Spørjetimespørsmål fra Magnar G. Huseby (H) til fiskeriministeren

  Spørjetimespørsmål

  Svart på: 11.05.1988 av fiskeriminister Bjarne Mørk-Eidem

  "Treghet i utlysingen av ledige stillinger ved Kontrollverket i Trondheim har ført til underbemanning. Kan fiskeriministeren gjøre noe med saken?"
 • Spørjetimespørsmål fra Ragnhild Queseth Haarstad (Sp) til u-hjelpsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Svart på: 11.05.1988 av u-hjelpsminister Vesla Vetlesen

  "Tidsskriftet Sør-Nord Utvikling utgis av Departementet for utviklings- hjelp. I de 11 siste utgaver på tilsammen ca 550 sider er bare 17 sider på nynorsk. De siste fire utgaver har ikke et eneste ord på nynorsk. Vil statsråden sørge for at tidsskriftets redaksjon følger reglene for målbruk i offentlig tjeneste?"
 • Spørjetimespørsmål fra Inger-Lise Skarstein (H) til næringsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Svart på: 11.05.1988 av næringsminister Finn Kristensen

  "Ved behandlingen av St.meld. nr. 14 for 1986-87 Om reiselivet forut- satte Stortinget at reiselivsnæringen skulle stilles på linje med andre næringer og at reiselivsnæringen skulle utvikles til et vekstområde. Hva gjør næringsministeren for å legge forholdene til rette for en utvikling som gir reiselivsnæringen denne likebehandling og vekstmulighet?"
 • Spørjetimespørsmål fra Benn Eidissen (H) til olje- og energiministeren

  Spørjetimespørsmål

  Svart på: 11.05.1988 av olje- og energiminister Arne Øien

  "Store oljeselskaper gir god attest til mindre bedrifter i distriktene som har stått for underleveranser til oljeindustrien. Ifølge forsker Odd Einar Olsen i Rogalandsforskning vil det bli mye vanskeligheter å få slike leveranser i fremtiden. Hva kan myndighetene gjøre for å gi konkurransedyktige, mindre bedrifter i distriktene større - og ikke mindre - mulighet til leveranser til oljeindustrien i fremtiden?"
 • Spørjetimespørsmål fra Kjell Magne Bondevik (KrF) til utenriksministeren

  Spørjetimespørsmål

  Svart på: 11.05.1988 av utenriksminister Thorvald Stoltenberg

  "Hva har Regjeringen gjort for å påvirke land som USA, Storbritannia og Vest-Tyskland til å vedta mer omfattende økonomiske sanksjoner mot apartheid-regimet i Sør-Afrika?"
 • Spørjetimespørsmål fra Theo Koritzinsky (SV) til utenriksministeren

  Spørjetimespørsmål

  Svart på: 11.05.1988 av utenriksminister Thorvald Stoltenberg

  "Norge stemte avholdende i FN sist høst i forbindelse med en resolusjon om av-kolonisering av Ny-Kaledonia. Er ikke Norge for fullstendig av-kolonisering, og hva er grunnen til vår avholdenhet i FN i denne saken?"
 • Spørjetimespørsmål fra Eva R. Finstad (H) til miljøvernministeren

  Spørjetimespørsmål

  Svart på: 04.05.1988 av miljøvernminister Sissel Rønbeck

  "Kommunens rett til å innføre tvungen renovasjonsplikt synes i en del tilfelle å virke urimelig for den enkelte. Vil kommunalministeren vurdere å anbefale kommunene å gi dispensasjon i de tilfelle der avstand/uførhet gjør det vanskelig å benytte seg av den kommunale renovasjon?"
 • Spørjetimespørsmål fra Magnar Sortåsløkken (SV) til kommunal- og arbeidsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Svart på: 04.05.1988 av kommunal- og arbeidsminister William Engseth

  "Husbankens ramme for lån til bygging av barnehager er for trang, og det fører til at mange prosjekter ikke kan igangsettes. Vil rammen for inneværende år bli utvidet, men slik at det ikke går på bekostning av neste års midler?"
 • Spørjetimespørsmål fra Tor Olav Blostrupmoen (A) til forbruker- og administrasjonsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Svart på: 04.05.1988 av forbruker- og administrasjonsminister Anne-Lise Bakken

  "Arbeidsmengden ved de lokale forbrukerkontorene rundt om i landet bare øker, slik at det nær sagt går på helsa løs for de ansatte. Nå må trolig Forbrukerrådet pga. anstrengt økonomi legge ned store deler av sin viktige informasjonstjeneste, og lokalt blir færre klagesaker behandlet i tida fram- over. I Budsjett-innst. S. nr. 2 for 1987-88 har komiteen "understreket at det lokale forbrukerapparat ikke bør svekkes." Hva vil statsråden gjøre med dette?"
 • Spørjetimespørsmål fra Johan Buttedahl (Sp) til landbruksministeren

  Spørjetimespørsmål

  Sett fram av: Oddbjørn Hågård ()

  Svart på: 04.05.1988 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

  "Det er et akutt behov for flere veterinærer i Norge. Studiekapasiteten er begrenset. Det kan ta tid å opprette nye studieplasser i landet. Det er imidlertid gitt positiv respons fra Sverige og Storbritannia om kjøp av studieplasser allerede fra høsten 1988. Vil departementet være positiv til kjøp av slike studieplasser i en overgangsperiode?" (Spørsmålet ble tatt opp av Oddbjørn Hågård)
 • Spørjetimespørsmål fra Oddbjørn Hågård (Sp) til landbruksministeren

  Spørjetimespørsmål

  Svart på: 04.05.1988 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

  "I dag ligger 1. studieår for alle studieretningene ved NLH ved fag- skolene i landbruk. I en ny plan for utdanningen ved Landbrukshøgskolen blir det foreslått å legge hele den faglige utdanningen til høgskolen. Dette fører til store konsekvenser på flere områder. Vil departementet be Landbrukshøgskolen vurdere disse konsekvensene i den plan de nå utarbeider?"
 • Spørjetimespørsmål fra Gunn Vigdis Olsen-Hagen (A) til sosialministeren

  Spørjetimespørsmål

  Svart på: 04.05.1988 av sosialminister Tove Strand

  "Har Sosialdepartementet oversikt over årsakene til den fortsatt sterke økning i utbetalt sosialhjelp, og hva akter departementet å foreta seg for å demme opp for denne utvikling?"
 • Spørjetimespørsmål fra Magnar Sortåsløkken (SV) til sosialministeren

  Spørjetimespørsmål

  Svart på: 04.05.1988 av sosialminister Tove Strand

  "Fredrikstad kommune er i likhet med mange andre kommuner i en vanskelig økonomisk situasjon. Som en følge av dette har formannskapet i Fredrikstad kommune fattet et vedtak om å innføre reduksjoner i sine sosial- hjelpsytelser. Fagfolkene ved sosialkontoret mener dette er i strid med lov om sosial omsorg, og Fylkesmannen har påpekt at vedtaket er ulovlig. Hva vil sosialministeren gjøre i dennne saken?"
 • Spørjetimespørsmål fra Magnar Sortåsløkken (SV) til sosialministeren

  Spørjetimespørsmål

  Svart på: 04.05.1988 av sosialminister Tove Strand

  "Trygdeutbetalingene skjer i dag den 20. i måneden. Betalingsfristen for en rekke regninger er ofte tidligere. Dette medfører at trygdede får ekstragebyrer pga. for sen innbetaling. Vil sosialministeren gå inn for at trygden blir utbetalt tidligere i måneden?"