Spørjetimespørsmål m.m.

Liste over munnlege spørsmål og spørjetimespørsmål frå representantane til statsrådane, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved slutten av møtet.

Avgrens utvalet

Finn spørjetimespørsmål etter

Enger, Anne (1 - 20 av 29)

 • Spørjetimespørsmål fra Anne Enger (Sp) til miljøvernministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 29.05.1997

  Sett fram av: Håkon Steinar Giil (Sp)

  Svart på: 04.06.1997 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

  Romerikes Blad meldte 20. mai 1997 om den kraftige lokale motstand mot Coca Colas etablering i Robsrud næringspark i Lørenskog. Har miljøvernministeren forståelse for lokalbefolkningens innvendinger, og i så fall er det noe sentrale myndigheter kan gjøre for å gripe inn i slike uheldige situasjoner og opptre som ombud for lokalmiljøet?
 • Spørjetimespørsmål fra Anne Enger (Sp) til statsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 20.02.1997

  Svart på på vegner av: Statsministeren

  Svart på: 26.02.1997 av finansminister Jens Stoltenberg

  Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at netto utflytting fra Nord-Norge er den høyeste siden 1969. Den forrige kommunalministeren kalte Arbeiderpartiets og Regjeringens distriktspolitikk for "verdens beste distriktspolitikk". På hvilke områder mener statsråden at Regjeringen har tatt feil i distriktspolitikken og hvilke tiltak vil Regjeringen foreslå for å motvirke den utvikling som nå finner sted?
 • Spørjetimespørsmål fra Anne Enger (Sp) til utenriksministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 28.11.1996

  Svart på: 04.12.1996 av utenriksminister Bjørn Tore Godal

  Om Regjeringens arbeid med å styrke miljøhensyn som går på tvers av krav om fihandel, fram mot og under WTOs ministerkonferanse i desember
 • Spørjetimespørsmål fra Anne Enger (Sp) til utenriksministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 22.11.1996

  Svart på: 27.11.1996 av utenriksminister Bjørn Tore Godal

  Om de fattigste landenes evne til å utvikle en bærekraftig produksjon som tema på WTO-toppmøtet
 • Spørjetimespørsmål fra Anne Enger (Sp) til finansministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 21.11.1996

  Svart på: 27.11.1996 av finansminister Jens Stoltenberg

  Om det skatteamnesti som Finansdepartementet ifølge Dagens Næringsliv har gitt Kjell Inge Røkke og de øvrige aksjonærene i RGI
 • Spørjetimespørsmål fra Anne Enger (Sp) til utenriksministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 09.02.1996

  Svart på: 21.02.1996 av utenriksminister Bjørn Tore Godal

  "På grunn av fatwaen og fortsatt grove brudd på menneskerettigheter av regimet i Iran, er det nødvendig at norsk handelspolitikk overfor Iran strammes inn. Ifølge oppslag i Vårt Land 9. februar 1996 skjer det motsatte, handelen med Iran ble fordoblet fra 1994-95. Hvordan vil Regjeringen følge opp Stortingets anbefalinger fra debatten 12. desember 1995?"
 • Spørjetimespørsmål fra Anne Enger (Sp) til statsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 14.11.1995

  Svart på: 29.11.1995 av statsminister Gro Harlem Brundtland

  "Regjeringen har høg profil i internasjonaliseringen av norsk næringsliv, blant annet for å sikre tilgang til nye markeder på en tjenlig måte. Det fester seg imidlertid et inntrykk av at hensynet til menneske- rettigheter tones ned. Hvordan vurderer Regjeringen dette, og hva vil Regjeringen foreta seg når det gjelder norsk næringslivs engasjement for eksempel i Nigeria?"
 • Spørjetimespørsmål fra Anne Enger (Sp) til samferdselsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 07.04.1995

  Svart på: 26.04.1995 av samferdselsminister Kjell Opseth

  "Lokalsamfunnene rundt hovedflyplassen på Gardermoen har reagert kraftig på de politiske signalene som har blitt gitt om at flyplassen skal være nattåpen. Hvilke argumenter for nattåpen flyplass er så vektige at samferdsels- ministeren mener at hensynet til lokalbefolkningen kan settes til side?"
 • Spørjetimespørsmål fra Anne Enger (Sp) til miljøvernministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 09.02.1995

  Sett fram av: John-Arne Balto (Sp)

  Rette vedkommende: Helseministeren

  Svart på: 15.02.1995 av helseminister Werner Christie

  "Indre Akershus Blad meldte 6. februar 1995 at det strømmer ut 1 800- 2 000 liter vann i timen fra et borehull i fjellet i Himdalen i Aurskog- Høland, hvor det skal bygges et deponi for radioaktivt avfall. Hvordan vil miljøvernministeren vurdere en situasjon hvor undersøkelsene konkluderer med at det er betydelige grunnvannsressurser i området, med vannførende sprekkesoner i nærheten av det planlagte lokaliseringsstedet?" (Tatt opp av John-Arne Balto)
 • Spørjetimespørsmål fra Anne Enger (Sp) til miljøvernministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 09.02.1995

  Sett fram av: John-Arne Balto (Sp)

  Rette vedkommende: Samferdselsministeren

  Svart på: 15.02.1995 av samferdselsminister Kjell Opseth

  "Aftenposten meldte 1. februar 1995 at beboerne langs jernbanetraseen i Gamlebyen i Oslo er utsatt for svært mye støy fra jernbanen, og at belastningen kommer til å øke. Bydelsoverlegen i Gamle Oslo er bekymret for at bomiljøet vil bli forverret. Mener miljøvernministeren at de støyskjermingstiltak NSB vil sette i verk i forbindelse med byggingen av Gardermobanen er tilstrekkelig for å sikre et godt bomiljø for innbyggerne i Gamlebyen?"(Tatt opp av J.-A. Balto)
 • Spørjetimespørsmål fra Anne Enger (Sp) til miljøvernministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 03.12.1992

  Spørsmålet er trekt tilbake

  "Av media går det fram at Norge sammen med Sverige på Basel- konvensjonens møte i Uruguay, gikk imot å begrense eksport av spesialavfall utenfor OECD. Medfører dette riktighet, og hva er i tilfelle Regjeringens begrunnelse?"
 • Spørjetimespørsmål fra Anne Enger (Sp) til olje- og energiministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 03.12.1992

  Svart på: 09.12.1992 av olje- og energiminister Finn Kristensen

  "Statens bygge- og eiendomsdirektorat har i en utredning foreslått at det bygges et deponi for radioaktivt avfall i Himdalen i Aurskog-Høland. Spørsmålet om hva som totalt sett er den mest forsvarlige måten å behandle slikt avfall på, er lite berørt i forslaget. Vil det fra Regjeringens side bli tatt initiativ til en utredning som kan belyse hva som er den mest forsvarlige behandlingen av slikt avfall på lang sikt, før stedsvalget for et deponi avgjøres?"
 • Spørjetimespørsmål fra Anne Enger (Sp) til miljøvernministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 22.05.1992

  Svart på: 27.05.1992 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

  "Tyske interesser har planer om å dumpe miljøfarlig avfall ved Langøya ved Holmestrand. Vil departementet avslå en søknad om en slik dumping?"
 • Spørjetimespørsmål fra Anne Enger (Sp) til arbeids- og administrasjonsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 11.03.1992

  Svart på: 18.03.1992 av arbeids- og administrasjonsminister Tove Strand

  "Ifølge Arbeiderbladet 2. mars 1992 hevder arbeidsdirektør Bjartmar Gjerde at EØS-avtalen kan løse ledighetsproblemet i Norge. I Dagens Nærings- liv 11. mars 1992 viser underdirektør Kjartan Strompdal til at det ikke er foretatt noen konkrete beregninger om EØS-avtalens virkninger på syssel- settingen. Kan statsråden ut fra dette gå god for arbeidsdirektørens påstander om EØS og ledigheten?"
 • Spørjetimespørsmål fra Anne Enger (Sp) til handelsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 03.01.1992

  Svart på: 08.01.1992 av handelsminister Bjørn Tore Godal

  "I utkastet til GATT-avtale er det foreslått opprettet en ny inter- nasjonal handelsorganisasjon, Multilateral Trade Organization, MTO, som skal kunne fatte beslutninger med flertallsvedtak. I hvilke saker kan det være aktuelt med flertallsvedtak, og hvordan vurderer Regjeringen et eventuelt norsk medlemskap i MTO i forhold til Grunnlovens paragraf 93?"
 • Spørjetimespørsmål fra Anne Enger (Sp) til samferdselsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 04.10.1991

  Svart på: 23.10.1991 av samferdselsminister Kjell Opseth

  "Det er i det siste blitt kjent at flere postkontorer i Akershus, blant annet på Eidsvoll, Oppegård og Nesodden, står i fare for å bli nedlagt. Lokale postkontor representerer et viktig servicetilbud for befolkningen. Hva vil samferdselsministeren gjøre for å opprettholde de lokale postkontorene?"
 • Spørjetimespørsmål fra Anne Enger (Sp) til finansministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 28.02.1991

  Svart på: 06.03.1991 av finansminister Sigbjørn Johnsen

  "Ifølge Dagens Næringsliv 28. februar 1991 har finansråden bedt Statistisk Sentralbyrå utarbeide strengere retningslinjer for uttalelser som kan tolkes som kommentarer til utformingen av den økonomiske politikken. Grensen mellom faglige og politiske vurderinger er vanskelig å trekke blant annet i økonomiske spørsmål. Mener finansministeren det er viktig at faglig uenighet kan komme åpent fram i den offentlige debatt?"
 • Spørjetimespørsmål fra Anne Enger (Sp) til handelsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 26.02.1991

  Svart på: 06.03.1991 av handelsminister Eldrid Nordbø

  "Regjeringens informasjonsutvalg for EF-saker har utarbeidet brosjyren "Hva er EØS?". Brosjyren må oppfattes som et partsinnlegg der viktig informasjon ikke kommer fram. Hvordan vil Regjeringen legge opp det videre informasjonsarbeidet om EØS-forhandlingene for å gi det norske folk bedre grunnlag til å delta i debatten om disse spørsmålene?"
 • Spørjetimespørsmål fra Anne Enger (Sp) til miljøvernministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 21.11.1989

  Svart på: 29.11.1989 av miljøvernminister Kristin Hille Valla

  "Ifølge Aftenposten av 21. november 1989 viser en utredning for EF- kommisjonen at "gjennomføringen av det indre marked i EF er en trussel mot livsmiljøet!" Hva er miljøvernministerens vurdering av dette?"
 • Spørjetimespørsmål fra Anne Enger (Sp) til sosialministeren

  Spørjetimespørsmål

  Svart på: 31.05.1989 av sosialminister Tove Strand

  "Det er bred enighet om at det er viktig med alkoholfrie serverings- steder og rusfrie miljøtiltak. Landslaget for alkoholfrie serverings- og samlingssteder (LASS) arbeider nå med etablering av et driftsselskap som et serviceorgan for å bedre disse tilbudene. Hvordan vurderer departementet et slikt tiltak?" (Tas opp av Peter Angelsen)