Spørjetimespørsmål m.m.

Liste over munnlege spørsmål og spørjetimespørsmål frå representantane til statsrådane, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved slutten av møtet.

Avgrens utvalet

Finn spørjetimespørsmål etter

Hareide, Knut Arild (1 - 20 av 69)

 • Munnleg spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til statsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 21.11.2018

  Svart på: 21.11.2018 av statsminister Erna Solberg

  Om kva statsministeren har gjort for å skalere opp den norske innsatsen for å få ned utsleppa, når vi har fått ein rapport frå FNs klimapanel som seier me har dårlegare tid enn nokon gong
 • Munnleg spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til utviklingsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 07.11.2018

  Svart på: 07.11.2018 av utviklingsminister Nikolai Astrup

  Om når regjeringas handlingsplan for matsikkerheit vil vere klar, og om statsråden kan love at handlingsplanen vil innebere eit betydeleg løft for bistanden til berekraftig og klimatilpassa landbruk
 • Munnleg spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til statsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 30.05.2018

  Svart på: 30.05.2018 av statsminister Erna Solberg

  Om regjeringa er villig til å auke den humanitære bistanden til Jemen, både gitt den alvorlege situasjonen me no ser, og gitt den underdekninga i forhold til behovet som er påvist, der FN har bedt om 3 mrd. dollar, men berre har fått inn under halvparten
 • Munnleg spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til utenriksministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 16.05.2018

  Svart på: 16.05.2018 av utenriksminister Ine Eriksen Søreide

  Om korleis utanriksministeren vurderer utviklinga hos vår viktigaste allierte USA, som trakk seg frå atomavtala med Iran, og kva strategi Noreg og regjeringa har i møte med ein amerikansk utanrikspolitikk som vi i beste fall kan seie er i endring
 • Munnleg spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til utviklingsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 25.04.2018

  Svart på: 25.04.2018 av utviklingsminister Nikolai Astrup

  Om ei kvalitetsreform av forvaltinga av bistanden, og kor langt statsråden har kome i førebuingane sine på dette viktige området, og om me kan vente at regjeringa vil konsultere partia på Stortinget før ei så stor reformavgjerd blir fatta
 • Munnleg spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til statsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 18.04.2018

  Svart på: 18.04.2018 av statsminister Erna Solberg

  Om kva som er regjeringa sin visjon for kampen mot sorteringssamfunnet, og om ein vurderer ei reversering av PGD, altså at ein gjer det tillate å sjukdomsteste befrukta egg for å kunne luke ut spirande liv med visse typar eigenskapar
 • Munnleg spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til utenriksministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 11.04.2018

  Svart på: 11.04.2018 av utenriksminister Ine Eriksen Søreide

  Om det er slik at Noreg har rom for å ta opp kritiske spørsmål som gjeld trusfridom og menneskerettar generelt i Kina, og om det ikkje no er på tide at Noreg våger å bruke utestemma i desse viktige verdispørsmåla
 • Munnleg spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til statsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 21.03.2018

  Svart på: 21.03.2018 av statsminister Erna Solberg

  Om kva me kan gjere for å inkludere fleire i vårt arbeidsliv, med bakgrunn i ei utgreiing som viste at utviklingshemma i liten grad har tilgang til arbeidslivet og at dei aller fleste av dei er på arbeidsmarknadstiltak
 • Munnleg spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 28.02.2018

  Svart på: 28.02.2018 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Om den nye kunnskapsministeren synes at seksårsreforma har vore vellukka, med bakgrunn i at det er 20 år sidan dei første seksåringane gjekk inn i norsk skule og at me i dag ser at det er mange som slit på skulen
 • Munnleg spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til statsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 07.02.2018

  Svart på: 07.02.2018 av statsminister Erna Solberg

  Om statsministeren ser nokre fordelar ved at folk vel å arbeide deltid, og kva som er hennar syn når det gjeld folks moglegheiter til å kunne få lov til å velje sjølve om dei vil jobbe heiltid eller deltid
 • Munnleg spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til statsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 31.05.2017

  Svart på: 31.05.2017 av statsminister Erna Solberg

  Om statsministeren, i etterkant av NATOs toppmøte, meiner at det er ei større usikkerheit om USA står ved NATO-forpliktingane i same grad som tidlegare
 • Munnleg spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til statsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 19.04.2017

  Svart på: 19.04.2017 av statsminister Erna Solberg

  Om at Riksrevisjonen har avdekt alvorlege manglar ved sikkerheita i Noreg, og om bildet av objektsikringa som Riksrevisjonen teiknar, var kjent for statsministeren
 • Munnleg spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til statsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 22.03.2017

  Svart på: 22.03.2017 av statsminister Erna Solberg

  Om det har vore ei rein lovteknisk vurdering eller ei etisk vurdering av abortlova at konklusjonen til regjeringa har vore å opne opp for tvillingabort av eitt eller fleire friske foster
 • Munnleg spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til olje- og energiministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 22.02.2017

  Svart på: 22.02.2017 av olje- og energiminister Terje Søviknes

  Om olje- og energiministeren er einig i vurderingane til klima- og miljøministeren om at regjeringas politikk er at verneplanen for vassdrag og forvaltningssystem for olje- og gassverksemd ligg fast
 • Munnleg spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til klima- og miljøministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 15.02.2017

  Svart på: 15.02.2017 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

  Om kva klima- og miljøministerens tankar er om den politiske endringa hans kollega i Olje- og energidepartementet har framført, når det gjeld både behovet for konsekvensutgreiing, og kva tidsperspektiv me skal ha på verneplanar
 • Munnleg spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til barne- og likestillingsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 08.02.2017

  Svart på: 08.02.2017 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne

  Om statsråden meiner at ei fjerning av kontantstøtta automatisk vil føre til at innvandrarkvinner får seg jobb og kjem seg ut i arbeidslivet, eller om det ikkje er andre grunnar som gjer at mange innvandrarkvinner ikkje kjem seg ut i arbeidslivet
 • Munnleg spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til statsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 16.11.2016

  Svart på: 16.11.2016 av statsminister Erna Solberg

  Om debatten som no går om skulegudstenester, og kva verdibodskap statsministeren ønskjer å sende i spørsmåla som gjeld tru, livssyn og religion, om me skal gøyme det bort, eller om me skal løfte det fram
 • Munnleg spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til utenriksministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 09.11.2016

  Svart på: 09.11.2016 av utenriksminister Børge Brende

  Om kva utanriksministeren tenkjer om valresultatet i USA, i lys av at me ser mange av dei same trendane i mange andre land
 • Munnleg spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til statsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 12.10.2016

  Svart på: 12.10.2016 av statsminister Erna Solberg

  Om det bekymrar statsministeren at dersom budsjettforslaget som no ligg til grunn, blir vedtatt, vil det bli 600 færre lærarar på dei fire lågaste klassetrinna og 600 færre lærarar i ungdomsskulen
 • Munnleg spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til statsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 16.03.2016

  Svart på: 16.03.2016 av statsminister Erna Solberg

  Om moglegheita til å oppnå ein god avtale mellom EU og Tyrkia om å regulere flyktningtilstrøyminga frå Syria, redusere den livsfarlege båttransporten og stanse menneskesmuglarane