Spørjetimespørsmål m.m.

Liste over munnlege spørsmål og spørjetimespørsmål frå representantane til statsrådane, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved slutten av møtet.

Avgrens utvalet

Finn spørjetimespørsmål etter

Forsvarsministeren FD (1 - 20 av 620)

 • Spørjetimespørsmål fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 13.01.2022

  Svart på: 19.01.2022 av forsvarsminister Odd Roger Enoksen

  Når vil regjeringen gjennomføre punktet i Hurdalsplattformen om å "flytte eit tilstrekkeleg antal Bell 412-helikopter til Bardufoss for å styrkje Hærens helikopterkapasitet i påvente av innkjøp av nye helikopter", og hvilke tiltak vil bli gjennomført for å kompensere for bortfallet av operativ evne for spesialstyrkene?
 • Spørjetimespørsmål fra Mímir Kristjánsson (R) til forsvarsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 13.01.2022

  Svart på: 19.01.2022 av forsvarsminister Odd Roger Enoksen

  I Arbeiderpartiets 100-dagersplan for en ny regjering står det at regjeringen skal legge frem forslag om å avslutte privatiseringen av renholdet i Forsvaret innen 100 dager. Hva er status for dette forslaget, og kan regjeringen garantere at det vil skje gjennom virksomhetsoverdragelse, i samråd med fagbevegelsen og på en måte som ivaretar de ansattes rettigheter og bedrer renholdet i Forsvaret?
 • Spørjetimespørsmål fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 05.01.2022

  Svart på: 12.01.2022 av forsvarsminister Odd Roger Enoksen

  Om når regjeringen vil legge frem utredningen om fremtidig fartøystruktur i Sjøforsvaret, og om utredningen vil bli offentliggjort i sin helhet
 • Spørjetimespørsmål fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 02.12.2021

  Svart på: 08.12.2021 av forsvarsminister Odd Roger Enoksen

  Om hvorvidt det legges opp til nye varslingsrutiner og endrede seilingsmønstre for allierte flåtestyrker i nordområdene, med henvisning til oppslag om at regjeringen ønsker begrenset aktivitet og å få til avpenning mot Russland
 • Munnleg spørsmål fra Ingrid Fiskaa (SV) til forsvarsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 01.12.2021

  Svart på: 01.12.2021 av forsvarsminister Odd Roger Enoksen

  Om korleis statsråden synest det går med framdrifta på Evenes, og om statsråden meiner at Evenes vil kunna bli ein fullgod base for dei maritime overvakingsflya våre
 • Munnleg spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til forsvarsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 01.12.2021

  Svart på: 01.12.2021 av forsvarsminister Odd Roger Enoksen

  Om forsvarsministeren mener at vi har tilstrekkelig med luftvern over hovedstaden, med henvisning til at spenningen i verden øker og det utvikles ny teknologi som muliggjør helt nye luftbårne kapasiteter som hypersoniske missiler og presisjonsstyrte våpen med lang rekkevidde
 • Munnleg spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 01.12.2021

  Svart på: 01.12.2021 av forsvarsminister Odd Roger Enoksen

  Om regjeringen stiller seg bak forsvarsministerens uttalelse til Forsvarets forum den 17. november der han kritiserer Polen og sier om håndteringen av situasjonen at det ikke er akseptabelt, og om regjeringen har lagt seg på en annen linje overfor en alliert enn både USA og EU
 • Spørjetimespørsmål fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 25.11.2021

  Svart på: 01.12.2021 av forsvarsminister Odd Roger Enoksen

  Om regjeringen vil forsere anskaffelse av nye stridsvogner i forhold til den tidsplanen som gjeldende langtidsplan legger opp til, det vil si innfasing av nye stridsvogner fra 2025
 • Spørjetimespørsmål fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 03.11.2021

  Svart på: 24.11.2021 av forsvarsminister Odd Roger Enoksen

  Om hvorfor det prioriteres en så kraftig økning i Heimevernet foran en rekke andre strukturelementer som fagmilitært er gitt høyere prioritet
 • Spørjetimespørsmål fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 21.10.2021

  Svart på: 27.10.2021 av forsvarsminister Odd Roger Enoksen

  Om hvordan forsvarskommisjonen, som ble vedtatt satt ned ved behandlingen av Prop. 14 S (2020-21) for å vurdere de sikkerhetspolitiske utfordringene for Norge, henger sammen med regjeringens planer om å nedsette en totalberedskapskommisjon
 • Munnleg spørsmål fra Morten Wold (FrP) til forsvarsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 26.05.2021

  Svart på: 26.05.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om statsråden er enig eller uenig i at det bør være et samarbeid med Russland for å stanse kinesisk innflytelse og tilstedeværelse i nordområdene, med bakgrunn i at Russland opererer i gråsonen mellom krig og fred
 • Munnleg spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 26.05.2021

  Svart på: 26.05.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om koordinering av beredskapsarbeidet i regjeringen, og hvor mange selskaper og andre virksomheter forsvarsministeren har sørget for å listeføre etter sikkerhetsloven, med bakgrunn i Bergen Engines-saken
 • Munnleg spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til forsvarsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 26.05.2021

  Svart på: 26.05.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om å gi statsråden ei ny mogelegheit til på ein skikkeleg måte å trygge Tromsøs befolkning, med bakgrunn i at ein amerikansk atomubåt la til kai i Tromsø og etter utfall både mot lokale folkevalde og mot bekymra befolkning
 • Munnleg spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 26.05.2021

  Svart på: 26.05.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om korleis forsvarsministeren stiller seg til kritikken frå NATO, og kva konkret han vil gjere for å sikre at Noreg oppfyller NATO-krava til hær og heimevern innan 2024
 • Spørjetimespørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til forsvarsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 19.05.2021

  Svart på: 26.05.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om hvordan statsråden vurderer bruken av Tromsøs havner for anlegg av amerikanske atomubåter i lys av våre forpliktelser etter Genèvekonvensjonene
 • Spørjetimespørsmål fra Emilie Mehl (Sp) til forsvarsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 06.05.2021

  Fell vekk fordi spørjaren har forfall/ikkje er til stades

  Under behandlingen av nordområdemeldingen vedtok Stortinget et forslag fra Senterpartiet og resten av opposisjonen som sikret norsk eierskap til kritisk viktig infrastruktur, eiendom og naturressurser i nordområdene. Bakgrunnen for dette var advarsler fra PST om at strategier og prosesser knyttet til nordområdene er noen av de mest utsatte etterretningsmålene. Advarslene retter seg spesielt mot kinesisk og russisk oppkjøp av viktige, strategiske norske bedrifter, naturressurser og eiendommer. Regjeringen støttet ikke forslaget. Mener statsråden at dette forslaget ikke er relevant for sikkerhet i nordområdene?
 • Spørjetimespørsmål fra Martin Kolberg (A) til forsvarsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 29.04.2021

  Svart på: 05.05.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om hvilke vurderinger statsråden gjør av ansvar og konsekvenser etter Havarikommisjonens rapport etter fregatthavariet i november 2018
 • Spørjetimespørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 29.04.2021

  Svart på: 05.05.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om korleis statsråden vil sikre at sentraliseringa ved Evenes flystasjon ikkje fører til svekt norsk operativ evne til maritim overvaking
 • Spørjetimespørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til forsvarsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 21.04.2021

  Svart på: 28.04.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om å oppfylle ønsket fra Bodø videregående skole om å få langtidslåne et av F-16-flyene som skal fases ut, da flyfaglinja ved skolen er avhengig av tilgang til relativt moderne fly å trene på
 • Munnleg spørsmål fra Jette F. Christensen (A) til forsvarsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 07.04.2021

  Svart på: 07.04.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om hvorvidt det er løgn eller manglende rutiner for sikkerhet vi står overfor i saken om Bergen Engines, som er en studie av dårlig håndtering, rotete bruk av sikkerhetsloven, svak koordinering mellom departement og et slags NM internt i regjeringen om å skylde på embetsverket når ting går galt