Spørjetimespørsmål m.m.

Liste over munnlege spørsmål og spørjetimespørsmål frå representantane til statsrådane, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved slutten av møtet.

Avgrens utvalet

Finn spørjetimespørsmål etter

Forsvarsministeren FD (601 - 620 av 620)

 • Spørjetimespørsmål fra Magnar G. Huseby (H) til forsvarsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Svart på: 01.06.1988 av forsvarsminister Johan Jørgen Holst

  "Når vil det skje en avklaring om skytefelt på Nord-Fosen?"
 • Spørjetimespørsmål fra Bente Bakke (H) til forsvarsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Svart på: 11.05.1988 av forsvarsminister Johan Jørgen Holst

  "Ifølge Aftenposten foreligger det planer om å nedlegge H M Kongens gardes drilltropp fordi den skal ha liten betydning for vår forsvarsevne. Vil forsvarsministeren i sin vurdering av dette forslaget ta hensyn til drilltroppens betydning som forsvarsmotiverende faktor og som "ambassadør" for Norge i utlandet?"
 • Spørjetimespørsmål fra Jan Helge Jansen (H) til forsvarsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Svart på: 04.05.1988 av forsvarsminister Johan Jørgen Holst

  "Sjøforsvaret har store investeringer i nye båter på sitt program. I hvilken grad blir norske konsulenter og verksteder benyttet for at dette programmet skal bli gjennomført?"
 • Spørjetimespørsmål fra Thor Knudsen (H) til forsvarsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Svart på: 04.05.1988 av forsvarsminister Johan Jørgen Holst

  "Hvor store konsekvenser har det fått for Forsvaret inneværende år at Arbeiderpartiet - med støtte av SV, Kr.F. og SP - ved voteringen i Stortinget 17. desember 1987 fikk flertall for å gi Regjeringen fullmakt til å redusere det samlede statsbudsjett med 200 mill. kroner?"
 • Spørjetimespørsmål fra Theo Koritzinsky (SV) til forsvarsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Svart på: 04.05.1988 av forsvarsminister Johan Jørgen Holst

  "Ifølge presseoppslag har NATOs høynivågruppe allerede utarbeidet konkrete forslag og anbefalinger om videre modernisering av kortrekkende atomvåpen i Europa. Er dette riktig, og hva har i tilfelle vært Norges holdning til dette?"
 • Spørjetimespørsmål fra Thor Knudsen (H) til forsvarsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Svart på: 20.04.1988 av forsvarsminister Johan Jørgen Holst

  "Hvor langt er Forsvaret kommet i arbeidet med å sette Heimeverns- avdelinger bedre i stand til å sikre militære og sivile objekter i en krise eller krigssituasjon overfor trusselen fra Sovjetunionens spesialavdelinger (SPETSNAZ) hvis oppgave er å skape forvirring og kaos på motstandernes områder?"
 • Spørjetimespørsmål fra Inger Pedersen (A) til forsvarsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Svart på: 20.04.1988 av forsvarsminister Johan Jørgen Holst

  "Forsvarsministeren forsikret i Stortingets spørretime 17. februar 1988 at ingen utbygging ville bli igangsatt av ammunisjonslager ved Skodbergvann i Skånland før alle berørte instanser hadde fått uttale seg. Hvorfor er det da i vinter ført fram en høyspentlinje til dette området, og har departementet alt nå bestemt seg for å gjennomføre de opp- rinnelige planene?"
 • Spørjetimespørsmål fra Finn Knutsen (A) til forsvarsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Svart på: 20.04.1988 av forsvarsminister Johan Jørgen Holst

  "Det er fremkommet opplysninger om at det norske forsvar har kjøpt røykgranater fra Israel via danske forsvarsmyndigheter. Kan statsråden bekrefte dette, og at det i tilfelle har skjedd i sam- svar med gjeldende regler og vårt NATO-medlemskap?"
 • Spørjetimespørsmål fra Johan J. Jakobsen (Sp) til forsvarsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Svart på: 13.04.1988 av forsvarsminister Johan Jørgen Holst

  "Mange kommuner i Troms og Finnmark har hatt en sterk nedgang i sitt folketall. Over tid har det skjedd en betydelig uttynning av befolkningen i den nordlige landsdel. Hvordan vurderer forsvarsministeren denne utviklingen fra et bered- skapsmessig synspunkt, og hvordan vil Forsvaret og Regjeringen møte den svekkelse av vår beredskap som ligger i forlengelsen av befolkningsutvik- lingen i nord?"
 • Spørjetimespørsmål fra Kjellbjørg Lunde (SV) til forsvarsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Svart på: 13.04.1988 av forsvarsminister Johan Jørgen Holst

  "Under den siste NATO-øvinga Arrowhead Express blei det gjort omfattande materielle øydeleggingar, og menneske og dyr blei påført store plager. Folket i lokalsamfunna opplevde øvinga som organisert hærverk og terror. Kva vil bli gjort for å sikre at øvingar blir gjennomførte på ein måte som er akseptabel for folk i lokalsamfunna?"
 • Spørjetimespørsmål fra Hans J. Røsjorde (FrP) til forsvarsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Svart på: 13.04.1988 av forsvarsminister Johan Jørgen Holst

  "Skytefeltsituasjonen for Forsvaret er fortsatt svært vanskelig. Kan forsvarsministeren redegjøre konkret for hvilke skytefelter Fors- varsdepartementet i den nærmeste fremtid vil foreslå at Forsvaret får til- delt, og i tilfelle når dette kan skje?"
 • Spørjetimespørsmål fra Arent M. Henriksen (SV) til forsvarsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Svart på: 13.04.1988 av forsvarsminister Johan Jørgen Holst

  "Etter at et av redningshelikoptrene fra Ørland flystasjon havarerte i påska er beredskapen svekket, særlig for Midt-Norge. Hva vil bli gjort for å rette på dette snarest?"
 • Spørjetimespørsmål fra Ingeborg Botnen (A) til utenriksministeren

  Spørjetimespørsmål

  Svart på på vegner av: Utenriksministeren

  Svart på: 13.04.1988 av forsvarsminister Johan Jørgen Holst

  "I NRK Dagsrevyen ble det 23. mars 1988 vist reportasjer fra Iraks bruk av nervegass i Kurdistan. Bruk av nervegass er brudd på Geneve- konvensjonen. Vil utenriksministeren sørge for at saken bringes inn for FN eller andre internasjonale organer for å hindre at dette fortsetter?"
 • Spørjetimespørsmål fra Theo Koritzinsky (SV) til utenriksministeren

  Spørjetimespørsmål

  Sett fram av: Asbjørn Gunnar Johan Wikestad ()

  Svart på på vegner av: Utenriksministeren

  Svart på: 13.04.1988 av forsvarsminister Johan Jørgen Holst

  ""International Centre for Genetic Engineering and Biotecknology" er et FN-senter som er opprettet for å arbeide med bioteknologi ut fra u-landas behov. Overveier utenriksministeren om Norge bør melde seg inn?" (Tatt opp av representanten Asbjørn Vikestad)
 • Spørjetimespørsmål fra Marit Rotnes (A) til forsvarsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Spørsmålet er trekt tilbake

  "Beredskapen for ulykker til sjøs er betydelig redusert fordi bare tre av ni Sea-King-helikoptere i Norge nå er i drift. Hva kan gjøres for å bedre denne beredskapen?" (Trukket, besv. i spørretimen 24. februar og 2.mars)
 • Spørjetimespørsmål fra Ingeborg Botnen (A) til forsvarsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Svart på: 16.03.1988 av forsvarsminister Johan Jørgen Holst

  "I en artikkel 1. mars 1988 tar Dagbladet opp forholdet om en norsk soldat som ble påført skader under tjeneste i Libanon i 1980, som mener at Forsvaret har "glemt" ham. Nå har det på ny skjedd en alvorlig ulykke hvor to soldater er skadet. Hvilket erstatningsansvar har Forsvaret i slike tilfeller?"
 • Spørjetimespørsmål fra Margit Hansen-Krone (H) til forsvarsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Svart på: 16.03.1988 av forsvarsminister Johan Jørgen Holst

  "I Aftenposten 5. mars 1988 fremgår det at en kvinnelig løytnant ikke vil få eksamensvitnemål fra Krigsskolen fordi hun ikke løper 8 km terreng- løp fort nok. Vil statsråden forhindre at 3 minutters tidssvikt i treningsløp be- regnet for menn ikke skal gi grunnlag for å diskvalifisere kvinner til fast ansettelse som befal i Forsvaret?"
 • Spørjetimespørsmål fra Theo Koritzinsky (SV) til samferdselsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Svart på på vegner av: Samferdselsministeren

  Svart på: 02.03.1988 av forsvarsminister Johan Jørgen Holst

  "Luftsfartsverket har foreslått midlertidig overføring av charter- trafikk fra Gardermoen til Fornebu til neste sommer. Oslo Helseråd har ifølge Arbeiderbladet 25. februar 1988 fått under to ukers frist til å behandle saken. Stadsfysikus Victor Larssen påpeker også at slik overføring vil føre til mer nattflyging og økt støy for Oslos befolkning. Hvordan vurderer samferdselsministeren behandlingsmåten og miljøvirk- ningene av dette forslaget?"
 • Spørjetimespørsmål fra Åsa Solberg Iversen (A) til forsvarsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Svart på: 02.03.1988 av forsvarsminister Johan Jørgen Holst

  "Forsvaret har nå lagt fram et omfattende handlingsprogram for like- stilling. Det er hevdet at en gjennomføring av dette programmet vil skje på bekostning av vår forsvarsevne. Er statsråden enig i dette?"
 • Spørjetimespørsmål fra Leiv Blakset (Sp) til forsvarsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Svart på: 02.03.1988 av forsvarsminister Johan Jørgen Holst

  "Av avisoppslag går det fram at problem med vedlikehald har sett kyst- vakta sine helikopter ute av drift. Dette er til stor skade for ressursover- vakinga og kontrollarbeidet på fiskefelta. Kva vil bli gjort frå departementet si side for å få løyst desse pro- blema så raskt som mogleg?"