Spørjetimespørsmål m.m.

Liste over munnlege spørsmål og spørjetimespørsmål frå representantane til statsrådane, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved slutten av møtet.

Avgrens utvalet

Finn spørjetimespørsmål etter

Kommunal- og distriktsministeren KMDI (1 - 20 av 21)

 • Spørjetimespørsmål fra André N. Skjelstad (V) til kommunal- og distriktsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 13.01.2022

  Svart på: 19.01.2022 av kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram

  Senterpartiet skyver folket foran seg når de ønsker å oppløse Troms og Finnmark. Det fremstår som et paradoks at Senterpartiet er motstander av regionreformen, tilsynelatende kun fordi Stortinget fattet et vedtak som Senterpartiet var uenige i på det tidspunktet, mens deres egen Åslaug Haga la mye prestisje i en liknende regionreform, som ble skrotet av Stortinget. Er det slik at Senterpartiet egentlig er for fylkessammenslåinger og dermed ikke prinsipiell motstander av sammenslåingen av Troms og Finnmark, men motstander av måten det skjedde på?
 • Spørjetimespørsmål fra André N. Skjelstad (V) til kommunal- og distriktsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 06.01.2022

  Svart på: 12.01.2022 av kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram

  Om det er slik at ambisjonene statsråden har for fylkene fremover, begrenser seg til oppgaver og ansvar som et innbyggerantall på godt under 80 000 er i stand til å ta på seg
 • Spørjetimespørsmål fra Alfred Jens Bjørlo (V) til finansministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 05.01.2022

  Rette vedkommende: Kommunal- og distriktsministeren

  Svart på: 12.01.2022 av kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram

  Om regjeringa vil stille opp tilsvarande økonomisk for nye fylkeskommunar som i staden for å reversere vil utvikle, integrere seg tettare og omstille seg til ei ny, grøn framtid saman, slik til dømes Vestland fylkeskommune vil med den nye strategiske planen for Grøn Region Vestland
 • Spørjetimespørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til kommunal- og distriktsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 02.12.2021

  Svart på: 08.12.2021 av kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram

  Om at det på tross av at Sp er i regjering, fortsatt er et skrikende behov for bedre og mer robust kommuneøkonomi, med eksempel i bygdene i Hadsel Innland
 • Spørjetimespørsmål fra Tore Vamraak (H) til kommunal- og distriktsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 25.11.2021

  Svart på: 08.12.2021 av kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram

  Om Vikens fremtid og hvorvidt det er tilstrekkelig å utrede ett eneste alternativ til dagens organisering, og om å dekke fylkesrådets kostnader i forbindelse med dette arbeidet
 • Spørjetimespørsmål fra André N. Skjelstad (V) til kommunal- og distriktsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 25.11.2021

  Svart på: 08.12.2021 av kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram

  Om å være mer konkret på hvilke oppgaver og arbeidsplasser regjeringen vil flytte ut, og ikke minst hvilke oppgaver den vil overføre fra statsforvalteren til fylkeskommunen
 • Spørjetimespørsmål fra Mudassar Kapur (H) til kommunal- og distriktsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 25.11.2021

  Spørsmålet er trekt tilbake

  Om hvorfor statsråden vil kutte i tiltak som StartOff, som ville ha medført økt innovasjon og en mer effektiv offentlig sektor
 • Spørjetimespørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til kommunal- og distriktsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 25.11.2021

  Spørsmålet er trekt tilbake

  To av tre kommuner i Norge kutter i sosialhjelpa til familier som mottar barnetrygd – dette på tross av at en utregning E24 har gjort, viser at andelen fattige barn er høyere i de kommunene som kutter i sosialhjelpa, enn i de som ikke gjør det. I Vårt Land 25. oktober kan man lese at også i statsrådens eget parti er det ordførere som ønsker å forby denne omstridte praksisen, og samtidig kompensere kommunene for merkostnadene. Vil regjeringa bli med på å sette av pengene som trengs for å få en slutt på denne usosiale praksisen?
 • Spørjetimespørsmål fra Erlend Svardal Bøe (H) til kommunal- og distriktsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 18.11.2021

  Svart på: 24.11.2021 av kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram

  Om statsråden kan gi en beskrivelse av den konkrete planen regjeringen har for oppløsningen av Troms og Finnmark fylkeskommune, særlig på punkter som gjelder tidsperspektiv, utredning av konsekvenser og kostnadene for oppløsning, men også den økonomiske situasjonen etter oppløsning
 • Spørjetimespørsmål fra Mudassar Kapur (H) til kommunal- og distriktsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 18.11.2021

  Svart på: 24.11.2021 av kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram

  Om statsråden vil legge til rette for at kommunereformen kan fortsette, og støtte de kommunene som er inne i kommunesammenslåingsprosesser med gjennomføringen av disse
 • Spørjetimespørsmål fra André N. Skjelstad (V) til kommunal- og distriktsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 18.11.2021

  Svart på: 24.11.2021 av kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram

  Om hvorvidt det er god forvaltningsskikk å behandle en søknad som ikke foreligger, med henvisning til at regjeringen vil sende en sak til Stortinget med forslag om å innvilge den innsendte søknaden fra fylkestinget i Troms og Finnmark, når det kun foreligger et vedtak om å forberede en sak om søknad
 • Spørjetimespørsmål fra Tore Vamraak (H) til kommunal- og distriktsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 11.11.2021

  Svart på: 24.11.2021 av kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram

  Om hvilke konkrete fylkeskommunale tjenester til innbyggerne i Troms og Finnmark som vil bli bedre som følge av en oppsplitting av fylkeskommunen
 • Spørjetimespørsmål fra André N. Skjelstad (V) til kommunal- og distriktsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 11.11.2021

  Svart på: 17.11.2021 av kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram

  Om hva statsrådens ambisjoner er for ytterligere nødvendig utflytting av oppgaver og arbeidsplasser til kommuner og fylker
 • Spørjetimespørsmål fra Mudassar Kapur (H) til kommunal- og distriktsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 11.11.2021

  Svart på: 17.11.2021 av kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram

  Om statsråden kan svare på hvor mye det vil koste å kutte i konsulentbruken i staten ved å utvikle denne kompetansen selv og hvordan dette vil påvirke innovasjonen i offentlig sektor
 • Spørjetimespørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til kommunal- og distriktsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 11.11.2021

  Svart på: 17.11.2021 av kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram

  Om hvordan statsråden ser på en grensejustering i gamle Forsand kommune når Stortinget ved to anledninger har gitt Sandnes og Forsand ja til den frivillige sammenslåingen, og om statsråden støtter dette eller oppdelingsideen
 • Spørjetimespørsmål fra Mudassar Kapur (H) til kommunal- og distriktsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 04.11.2021

  Svart på: 10.11.2021 av kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram

  Om hvorfor regjeringen ikke prioriterer å presentere konkrete løsninger knyttet til forventet høy befolkningsvekst i 20 pst. av norske kommuner, en utvikling som kan føre med seg store utfordringer
 • Spørjetimespørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til finansministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 03.11.2021

  Rette vedkommende: Kommunal- og distriktsministeren

  Svart på: 17.11.2021 av kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram

  Om statsråden vil gripe inn i Senterparti- og Arbeidarparti-styrte Ålesund, slik at dei eldre ikkje vert nedprioriterte til fordel for ikkje lovpålagde tenester
 • Spørjetimespørsmål fra André N. Skjelstad (V) til kommunal- og distriktsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 03.11.2021

  Svart på: 10.11.2021 av kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram

  Om hvordan statsråden vil adressere de store utfordringene gamle Finnmark fylke har, med blant annet frafall for gutter i videregående skole, nå som det går mot oppløsning av Troms og Finnmark
 • Spørjetimespørsmål fra Mari Holm Lønseth (H) til kommunal- og distriktsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 03.11.2021

  Spørsmålet er trekt tilbake

  Nye EØS-regler for regional statsstøtte trer i kraft ved nyttår. Norge må få godkjent ny ordning i samsvar med nytt regelverk. I Prop. 1 LS (2021–2022) varslet regjeringen Solberg at de i hovedsak ville videreføre ordningen. En viktig endring er at regjeringen Solberg var tydelig på at sammenslåtte kommuner med ulike soner skulle beholde ulike satser også etter sammenslåingen. Vil dere videreføre Norges posisjon som Solberg-regjeringen slo fast, om at sammenslåtte kommuner skal få beholde samme sats som før sammenslåingen?
 • Spørjetimespørsmål fra Mudassar Kapur (H) til kommunal- og distriktsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 21.10.2021

  Svart på: 27.10.2021 av kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram

  Om hvordan statsråden mener at det å ta fra kommunene deler av deres lokale selvstyre, eller å frata statlige virksomheter friheten til å jobbe på den måten de selv ønsker, vil gi tjenester der innbyggernes behov og ønsker er i sentrum