Spørjetimespørsmål m.m.

Liste over munnlege spørsmål og spørjetimespørsmål frå representantane til statsrådane, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved slutten av møtet.

Avgrens utvalet

Finn spørjetimespørsmål etter

Akershus (1 - 20 av 35)

 • Spørjetimespørsmål fra Turid Kristensen (H) til barne- og familieministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 27.01.2022

  Til behandling

  Den ekstraordinære situasjonen i strømmarkedet gjør det ekstra viktig at forbrukerne får god informasjon om pris og avtaleforhold. Regjeringen Solberg ga Reguleringsmyndigheten for energi og Forbrukertilsynet i oppdrag å nedsette en arbeidsgruppe for å vurdere tiltak og eventuelt fremme forslag til regelendringer for å sikre et mer velfungerende strømmarked for forbrukerne. Arbeidsgruppen leverte sine anbefalinger til Barne- og familiedepartementet 23. juni 2021. Kan statsråden redegjøre for hvordan dette arbeidet er fulgt opp?
 • Spørjetimespørsmål fra Abid Raja (V) til kunnskapsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 27.01.2022

  Til behandling

  Venstre og Solberg-regjeringen innførte kompetansekrav og videreutdanning for lærere i 2015, noe som har gitt 50 000 lærere et tilbud om etter- og videreutdanning. Nå skal regjeringen Støre skrote kompetansekravene for lærere utdannet før 2014, og med det forsvinner et viktig insentiv for skoleeier for å gi sine ansatte videreutdanning. Hvordan vil statsråden og regjeringen sørge for at lærere får det videreutdanningstilbudet de skal ha, når det ikke lenger finnes krav overfor kommunene?
 • Spørjetimespørsmål fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 27.01.2022

  Til behandling

  I september sendte Forsvarsdepartementet Tilleggsavtalen om forsvarssamarbeid mellom Norge og USA (SDCA) på høring, med høringsfrist 8. desember. Avtalen er omtalt i Prop. 1 S (2021–2022): "Etter gjennomføring av alminnelig høring vil avtala leggjast fram for behandling i Stortinget gjennom ein Prop. S. Parallelt vil det bli lagt fram ein Prop. L om tilhørande lovendringar." Regjeringen har så langt ikke kommunisert noe om verken avtalen eller høringen. Vil avtalen bli lagt frem for stortingsbehandling i vårsesjonen?
 • Spørjetimespørsmål fra Hans Andreas Limi (FrP) til finansministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 27.01.2022

  Til behandling

  I vedtatt statsbudsjett for 2022 valgte regjeringen å øke drivstoffprisene ved en økt CO2-avgift, og prisen på bensin har allerede nådd 20 kroner per liter. Staten har nå store ekstrainntekter som følge av høye energipriser, og samtidig er så mye som 60 pst. av drivstoffprisen knyttet til avgifter. Vil statsråden i revidert nasjonalbudsjett ta initiativ til å redusere avgiftsnivået på bensin og diesel og samtidig gi en garanti for at det samlede avgiftsnivået på drivstoff ikke vil økes i kommende statsbudsjett?
 • Munnleg spørsmål fra Abid Raja (V) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 19.01.2022

  Svart på: 19.01.2022 av forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe

  Om statsråden har tenkt å ta aktive grep for å sørge for at studentene snarest kommer tilbake på campus som normalt lys av den langvarige, vanskelige situasjonen for studentene, og hvilke grep statsråden tenker å ta
 • Munnleg spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 19.01.2022

  Svart på: 19.01.2022 av forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe

  Om statsråden vil ta initiativ til å innføre skolepenger for utenlandske studenter i Norge, og i det minste sørge for at Norge innfører studieavgift for studenter fra land hvor norske studenter selv må betale studieavgift for å studere
 • Munnleg spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 19.01.2022

  Svart på: 19.01.2022 av forsvarsminister Odd Roger Enoksen

  Om hvordan statsråden vurderer sikkerhetssituasjonen i Østersjøen, og hvilken kontakt har norske myndigheter med Sverige og Finland knyttet til den forverrede sikkerhetssituasjonen mot Russland
 • Spørjetimespørsmål fra Tone Wilhelmsen Trøen (H) til helse- og omsorgsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 13.01.2022

  Til behandling

  Lovisenberg Diakonale Sykehus og Diakonhjemmet Sykehus har langsiktige driftsavtaler med Helse Sør-Øst. Begge sykehus har i pandemien bidratt sterkt med å avlaste andre sykehus, noe som har medført nedtrekk i planlagt aktivitet, og sykehusene går mot store underskudd for 2021. I sin sykehustale ga statsråden lovnad om at de offentlige sykehusene skulle kompenseres for sine kostnader og mindreinntekter knyttet til koronapandemien. Kan statsråden garantere at Lovisenberg og Diakonhjemmet blir kompensert på samme måte, og at dette skjer raskt?
 • Spørjetimespørsmål fra Tone Wilhelmsen Trøen (H) til helse- og omsorgsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 13.01.2022

  Svart på: 19.01.2022 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Om regjeringen mener at en ny helse- og samhandlingsplan vil være mer eller mindre forpliktende enn nasjonal helse- og sykehusplan
 • Spørjetimespørsmål fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 13.01.2022

  Svart på: 19.01.2022 av forsvarsminister Odd Roger Enoksen

  Om når regjeringen vil gjennomføre punktet i Hurdalsplattformen om å "flytte eit tilstrekkeleg antal Bell 412-helikopter til Bardufoss for å styrkje Hærens helikopterkapasitet i påvente av innkjøp av nye helikopter", og hvilke tiltak vil bli gjennomført for å kompensere for bortfallet av operativ evne for spesialstyrkene
 • Spørjetimespørsmål fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 05.01.2022

  Svart på: 12.01.2022 av forsvarsminister Odd Roger Enoksen

  Om når regjeringen vil legge frem utredningen om fremtidig fartøystruktur i Sjøforsvaret, og om utredningen vil bli offentliggjort i sin helhet
 • Spørjetimespørsmål fra Marie Sneve Martinussen (R) til olje- og energiministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 21.12.2021

  Svart på: 12.01.2022 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  Mener statsråden det var riktig av Statnett å friskmelde kraftsituasjonen med tanke på fyllingsgraden i magasinene; og er det forsvarlig med full eksport med dagens fyllingsgrad?
 • Munnleg spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til statsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 08.12.2021

  Svart på: 08.12.2021 av statsminister Jonas Gahr Støre

  Om at tiltak for å løfte kunnskap og kvalitet i skolen nå blir reversert, og hvorvidt dette svarer på de store utfordringene vi står overfor som samfunn
 • Spørjetimespørsmål fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 02.12.2021

  Svart på: 08.12.2021 av forsvarsminister Odd Roger Enoksen

  Om hvorvidt det legges opp til nye varslingsrutiner og endrede seilingsmønstre for allierte flåtestyrker i nordområdene, med henvisning til oppslag om at regjeringen ønsker begrenset aktivitet og å få til avpenning mot Russland
 • Munnleg spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 01.12.2021

  Svart på: 01.12.2021 av forsvarsminister Odd Roger Enoksen

  Om regjeringen stiller seg bak forsvarsministerens uttalelse til Forsvarets forum den 17. november der han kritiserer Polen og sier om håndteringen av situasjonen at det ikke er akseptabelt, og om regjeringen har lagt seg på en annen linje overfor en alliert enn både USA og EU
 • Spørjetimespørsmål fra Tore Vamraak (H) til kommunal- og distriktsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 25.11.2021

  Svart på: 08.12.2021 av kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram

  Om Vikens fremtid og hvorvidt det er tilstrekkelig å utrede ett eneste alternativ til dagens organisering, og om å dekke fylkesrådets kostnader i forbindelse med dette arbeidet
 • Spørjetimespørsmål fra Turid Kristensen (H) til barne- og familieministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 25.11.2021

  Spørsmålet er trekt tilbake

  Senterpartiet har vært tydelig på at de ønsker mindre konkurranse i deler av dagligvaremarkedet, og nå ligger det an til at melken blir dyrere for vanlige folk. Arbeidsplasser i distriktene står i fare for å bli sentralisert fordi Rørosmeieriet og Q-meieriene plutselig ikke lenger skal få distribusjonstilskudd. En klage på vedtaket ligger på næringsministerens bord, og utfallet av denne er også viktig i et forbrukerperspektiv. Vil statsråden bidra til at regjeringen stanser iverksettelsen av vedtaket til klagesaken er behandlet?
 • Spørjetimespørsmål fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 25.11.2021

  Svart på: 01.12.2021 av forsvarsminister Odd Roger Enoksen

  Om regjeringen vil forsere anskaffelse av nye stridsvogner i forhold til den tidsplanen som gjeldende langtidsplan legger opp til, det vil si innfasing av nye stridsvogner fra 2025
 • Munnleg spørsmål fra Marie Sneve Martinussen (R) til finansministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 24.11.2021

  Svart på: 24.11.2021 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Om hvorfor regjeringen freder en selskapsskatt som ligger lavere enn det forliket som man inngikk med høyresiden
 • Munnleg spørsmål fra Tone Wilhelmsen Trøen (H) til helse- og omsorgsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 17.11.2021

  Svart på: 17.11.2021 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Om hva det er som har endret seg for statsråden de siste par månedene da Arbeiderpartiet og Senterpartiet har strøket prosjektet med trygghetsboliger for eldre fra statsbudsjettet, et prosjekt statsråden tidligere støttet