Spørjetimespørsmål fra Heidi Sørensen (SV) til miljøvernministeren

Datert: 07.10.2002
Spørsmålet er trekt tilbake

Heidi Sørensen (SV)

Spørsmål

Heidi Sørensen (SV): For ett år siden under ordinær spørretime uttalte Børge Brende i svar på spørsmål fra undertegnede at "utslippene fra Sellafield berører viktige norske interesser. Jeg ser det derfor som meget viktig at vi fra norsk side ikke driver virksomhet som vil undergrave vår internasjonale pådriverrolle i Sellafield-saken." Videre: "... derfor kan det være aktuelt å sette som vilkår for fortsatt statsstøtte etter år 2002 at Halden-reaktoren ikke skal ta imot MOx-brensel fra Sellafield."

Hvorfor ble ikke dette aktuelt?


Les heile debatten