Munnleg spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Om hvorvidt regjeringens planer for drift og vedlikehold på riksveiene er tilstrekkelige til å forhindre at veistandarden ikke forverres ytterligere

Datert: 28.04.2010
Svart på: 28.04.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Veiene våre er i dårlig forfatning. Dette rammer veibrukere og fører til høyere transportkostnader og redusert fremkommelighet, særlig i distriktene. Det bør interessere Senterpartiet. Over lang tid har vi nå sett behovet for å ta igjen dette store etterslepet som har blitt svært tydelig og merkbart for trafikantene.

Alle partier og flere regjeringer har erkjent dette, men fortsatt har vi altså et vedlikeholdsetterslep på 20 milliarder kr. For å ta igjen dette etterslepet, har Høyre foreslått et vedlikeholdsfond på 50 milliarder kr og en del andre virkemidler som OPS, som modernisering av sektoren.

Regjeringen vil imidlertid ikke lytte til dette, men benytter i stedet enhver anledning til å skryte av at vi nå bruker mer penger på vei enn tidligere regjeringer.

Ja, det er riktig, men så har også handlingsrommet økt betydelig. Aldri i moderne tid har anleggskostnadene steget så mye på så få år, heller. Om man virkelig får mer igjen for pengene, står igjen å se.

Regjeringen sier i NTP følgende:

«Det er en prioritert målsetting å skape en vesentlig bedre drifts- og vedlikeholdsstandard på riksvegene.»

Tidligere samferdselsminister Navarsete sa at det skulle lukte asfalt over hele Norge. Men så står det i en bisetning: Tar forbehold om at oljeprisen ikke øker.

Jeg vil be om et konkret svar fra statsråden: Mener hun at planene som nå foreligger er tilstrekkelige til å forhindre at veistandarden ikke forverres ytterligere?


Les heile debatten