Munnleg spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til klima- og miljøministeren

Om hvorfor regjeringen har valgt å se bort fra sist tilgjengelige og mest oppdaterte kunnskap om iskanten og iskantsonen når de har lagt fram sine beregninger i forvaltningsplanen for Stortinget

Datert: 06.05.2015
Svart på: 06.05.2015 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Ola Elvestuen (V)

Spørsmål

Ola Elvestuen (V): Et av verdens biologisk rikeste områder er iskanten og iskantsonen. I sitt forslag til Stortinget om oppdatering av forvaltningsplanen, med beregning av iskanten, har regjeringen lagt til grunn kun en oppdatering av tallene på hvordan dette ble beregnet da forvaltningsplanen ble vedtatt.

Som representanten Ropstad påpekte tidligere, la Polarinstituttet, da de ga sin høringsuttalelse til den 23. konsesjonsrunden, vekt på at den gamle beregningsmåten var utdatert. De anbefalte derfor en mer oppdatert og bedre faglig basert beregningsmetode, nemlig å se på maksimal isutbredelse de siste 30 år.

Det som er avgjørende med iskanten og iskantsonen, er at vi legger en forvaltning til grunn som forholder seg til hvor dette rike biologiske mangfoldet faktisk er. Da blir mitt spørsmål: Hvorfor har regjeringen valgt å se bort fra siste tilgjengelige og mest oppdaterte kunnskap når de har lagt fram sin sak for Stortinget?


Les heile debatten