Munnleg spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

Om statsråden forstår reaksjonene som har kommet på at departementet har brutt sin egen instruks om alminnelig høring av lovforslag, gjennom å unnlate å gjennomføre en åpen høring om de nye navnene til de seks nye fylkeskommunene

Datert: 25.04.2018
Svart på: 25.04.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

Willfred Nordlund (Sp)

Spørsmål

Willfred Nordlund (Sp): Mitt spørsmål går til statsråd Monica Mæland.

Departementet har fraveket utredningsinstruksen gjennom å unnlate å gjennomføre en åpen høring om de nye navnene til de seks nye fylkeskommunene, som ble resultatet av tvangssammenslåingen av fylkene vedtatt i juni 2017. Regjeringens egen instruks bestemmer at lovendringer normalt skal sendes på alminnelig høring. Departementets begrunnelse for at instruksen ikke er fulgt, er at valg av fylkesnavn har vært en lang og åpen prosess i de respektive fylkeskommunene.

Valg av fylkesnavn berører ikke bare de fylkene som omfattes av sammenslåingsvedtakene, det er spørsmål som involverer og ikke minst berører mange som ikke har fått delta i departementets interne prosesser. Navn på fylker har betydning sett fra et historisk og kulturelt perspektiv og berører også omkringliggende fylker. Det er derfor kommet mange reaksjoner på manglende høring og på navnevalgene som er foreslått i proposisjonen fra regjeringen. Det merket nok vi som deltok i komiteens høring i saken i går.

Da dagens fylkesnavn ble vedtatt i 1918, var det et resultat av et større faglig utgreiingsarbeid, en grundig høringsrunde og en omfattende politisk prosess. Det er svært uheldig at regjeringen ikke har prioritert dette i 2018.

Mitt spørsmål blir derfor: Forstår statsråden reaksjonene som har kommet på at departementet har brutt sin egen instruks om alminnelig høring av lovforslag?


Les heile debatten