Munnleg spørsmål fra Petter Eide (SV) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

Om hvorfor forslaget i Stortinget om å styrke politiressurser i Oslo, med mål om å forebygge gjengkriminalitet og ungdomskriminalitet, ble stemt ned

Datert: 09.05.2018
Svart på: 09.05.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

Petter Eide (SV)

Spørsmål

Petter Eide (SV): Mitt spørsmål går også til justisministeren, og det handler også om kriminalitet.

Jeg er veldig glad for at vi har fått debatten om kriminalitet i Oslo ordentlig på dagsordenen, og jeg tror alle her i salen er klar over hva det nå dreier seg om. Samtidig vil jeg advare mot at det lages en beskrivelse av Oslo som en krigssone, sånn som noen av justisministerens partikollegaer har hatt en tendens til å gjøre i det siste. Det har vært en økning av kriminalitet og vold blant ungdom, men økningen er relativt svak. Det er ikke slik at kriminalitetsbildet har forverret seg, hvis man ser dette i en 15-årsperiode. Det har justisministeren selv sagt. Vi må advare mot å stigmatisere disse bydelene og tegne dem altfor alvorlig.

Samtidig blir jeg veldig forvirret over måten departementet håndterer politisituasjonen i Oslo på. Den 5. april i år var det oppe et forslag her i Stortinget om å styrke politiressurser i Oslo, konkret med mål om å forebygge gjengkriminalitet og ungdomskriminalitet. Fremskrittspartiet og Høyre stemte ned forslaget. Det endte altså opp med en beslutning fra Stortinget om kun å styrke politiressursene i lensmannsdistriktene. Da sa justisministeren at dette forslaget i så fall ville måtte bety at man må omdisponere betydelige ressurser fra byer og store tettsteder til mindre steder der det skjer lite.

Mitt spørsmål til justisministeren, når han nå er så bekymret over situasjonen i Oslo, er: Hvorfor stemte han ned - ikke han, men hans partikollegaer - det konkrete forslaget den 5. april om å styrke politiressursene i Oslo med sikte på gjengkriminalitet og ... (presidenten avbryter).


Les heile debatten