Interpellasjon frå repr. Eikrem om lemping på småkvalfredinga,

Tema: Jakt og fangst. (Storting 1956)

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Frå hovudregister:

Interpellasjon frå repr. Eikrem om lemping på småkvalfredinga,   St.tid. 287—94. [Forslag sålydende: «Dersom det vert klårt dokumentert at fleirtalet av dei som har konsesjon på småkvalfangst, støtter oppmodinga frå Sunnmøre Småkvalfangeres Salslag, vert Departementet bedd om å taka saka opp til ny vurdering.» — Sendt Regj.]

Sjå saker frå same tema:

Sjå saker frå relaterte tema: