Stortingsvedtak

Alle

 • Representantforslag om å styrke rehabiliteringstilbudet til pasienter med kronisk lungesykdom (kols) og å stoppe nedleggelsen av rehabiliteringsavdelingen 2 Øst i Egersund

  Dokument 8:226 S (2017-2018), Innst. 31 S (2018-2019), Vedtak 23

  Stortinget ber regjeringen sørge for at kommunene i regionen får mulighet til å bygge opp nødvendig kompetanse og kapasitet til å ta over ansvaret for den aktuelle pasientgruppen dersom beslutningen om å legge ned rehabiliteringsavdelingen 2 Øst i Eigersund opprettholdes.
  15.11.2018 | Anmodninger
 • Endringer i naturmangfoldloven (hjemmel for gjennomføring av vanndirektivet)

  Prop. 93 L (2017-2018), Innst. 34 L (2018-2019), Lovvedtak 8 (2018-2019), Vedtak 24

  Stortinget ber regjeringen sørge for at vannforvaltningsplanene fortsatt er regionale planer etter plan- og bygningsloven, og at planprosessene skal følge bestemmelsene i plan- og bygningsloven.
  15.11.2018 | Anmodninger
 • Leve hele livet - En kvalitetsreform for eldre

  Meld. St. 15 (2017-2018), Innst. 43 S (2018-2019), Vedtak 33

  Stortinget ber regjeringen utrede en endring i Husbankens tilskuddsordning til heldøgns omsorgsplasser i sykehjem og omsorgsboliger, slik at tilskuddsordningene også kan inkludere trygghetsboliger uten heldøgns omsorg.
  20.11.2018 | Anmodninger
 • Leve hele livet - En kvalitetsreform for eldre

  Meld. St. 15 (2017-2018), Innst. 43 S (2018-2019), Vedtak 34

  Stortinget ber regjeringen ta initiativ overfor partene i arbeidslivet for å få på plass et samarbeid for opprettelse av vikarpool med fast ansatte vikarer i kommunene, eventuelt som et samarbeid mellom nærliggende kommuner.
  20.11.2018 | Anmodninger
 • Leve hele livet - En kvalitetsreform for eldre

  Meld. St. 15 (2017-2018), Innst. 43 S (2018-2019), Vedtak 30

  Stortinget ber regjeringen utrede en egen tilskuddsordning til stillinger som kan sikre økt tverrfaglig kompetanse og mer frivillighet ved norske sykehjem og i hjemmetjenesten.
  20.11.2018 | Anmodninger
 • Leve hele livet - En kvalitetsreform for eldre

  Meld. St. 15 (2017-2018), Innst. 43 S (2018-2019), Vedtak 25

  Stortinget ber regjeringen fremme forslag om at «ensomhet» tas inn i folkehelseloven § 7.
  20.11.2018 | Anmodninger
 • Leve hele livet - En kvalitetsreform for eldre

  Meld. St. 15 (2017-2018), Innst. 43 S (2018-2019), Vedtak 26

  Stortinget ber regjeringen stimulere til etablering av lavterskel psykisk helsetilbud for eldre i flere kommuner.
  20.11.2018 | Anmodninger
 • Leve hele livet - En kvalitetsreform for eldre

  Meld. St. 15 (2017-2018), Innst. 43 S (2018-2019), Vedtak 27

  Stortinget ber regjeringen legge til rette for at kommuner og frivillige organisasjoner kan styrke sitt arbeid og sine tiltak for at eldre og aleneboende skal få noen å spise måltider sammen med.
  20.11.2018 | Anmodninger
 • Leve hele livet - En kvalitetsreform for eldre

  Meld. St. 15 (2017-2018), Innst. 43 S (2018-2019), Vedtak 28

  Stortinget ber regjeringen legge fram en helhetlig nasjonal strategi for godt kosthold og sunn ernæring hos eldre som mottar tjenester i sykehjem og hjemmetjeneste, med forslag til konkrete, målrettede tiltak.
  20.11.2018 | Anmodninger
 • Leve hele livet - En kvalitetsreform for eldre

  Meld. St. 15 (2017-2018), Innst. 43 S (2018-2019), Vedtak 29

  Stortinget ber regjeringen vurdere særskilte tiltak for å styrke den ernæringsfaglige kompetansen og det systematiske ernæringsarbeidet i helse- og omsorgstjenesten og komme tilbake til Stortinget på egnet vis.
  20.11.2018 | Anmodninger
 • Leve hele livet - En kvalitetsreform for eldre

  Meld. St. 15 (2017-2018), Innst. 43 S (2018-2019), Vedtak 31

  Stortinget ber regjeringen i 2019 fremme egen sak for Stortinget om palliativ omsorg og oppfølging av NOU 2017:16 På liv og død - Palliasjon til alvorlig syke og døende.
  20.11.2018 | Anmodninger
 • Leve hele livet - En kvalitetsreform for eldre

  Meld. St. 15 (2017-2018), Innst. 43 S (2018-2019), Vedtak 32

  Meld. St.15 (2017–2018) – Leve hele livet – En kvalitetsreform for eldre – vedlegges protokollen.
  20.11.2018 | Allminnelige vedtak
 • Representantforslag om en offensiv og solidarisk alkoholpolitikk

  Dokument 8:141 S (2017-2018), Innst. 38 S (2018-2019), Vedtak 42

  Stortinget ber regjeringen sørge for at alle gravide får god informasjon om skaden alkoholinntak under svangerskap kan påføre barnet, herunder sikre at absolutt alle gravide informeres om dette på svangerskapskontroll.
  20.11.2018 | Anmodninger
 • Representantforslag om en offensiv og solidarisk alkoholpolitikk

  Dokument 8:141 S (2017-2018), Innst. 38 S (2018-2019), Vedtak 36

  Stortinget ber regjeringen sette ned et offentlig utvalg for å vurdere de store samfunnsmessige kostnadene ved alkohol for samfunn, arbeidsliv og enkeltpersoner og deres familier.
  20.11.2018 | Anmodninger
 • Representantforslag om en offensiv og solidarisk alkoholpolitikk

  Dokument 8:141 S (2017-2018), Innst. 38 S (2018-2019), Vedtak 37

  Stortinget ber regjeringen innlede et samarbeid med idrettens organisasjoner om å styrke arbeidet for å gjøre idrett til en alkoholfri sone.
  20.11.2018 | Anmodninger
 • Representantforslag om en offensiv og solidarisk alkoholpolitikk

  Dokument 8:141 S (2017-2018), Innst. 38 S (2018-2019), Vedtak 38

  Stortinget ber regjeringen invitere arbeidslivets parter til et styrket samarbeid for økt bevissthet rundt holdninger til alkohol i arbeidslivet, for å fremme verdien av alkoholfrie arenaer og understreke behovet for valgfrihet og redusert alkoholpress i arbeidssammenheng.
  20.11.2018 | Anmodninger
 • Representantforslag om en offensiv og solidarisk alkoholpolitikk

  Dokument 8:141 S (2017-2018), Innst. 38 S (2018-2019), Vedtak 39

  Stortinget ber regjeringen fremme forslag for Stortinget om å innføre krav om innholdsmerking av alkoholholdig drikk.
  20.11.2018 | Anmodninger
 • Representantforslag om en offensiv og solidarisk alkoholpolitikk

  Dokument 8:141 S (2017-2018), Innst. 38 S (2018-2019), Vedtak 40

  Stortinget ber regjeringen innføre sterkere tiltak mot smugling av alkohol til Norge gjennom bedre kontrollmekanismer, som blant annet tilstrekkelige driftsmidler til kontrollarbeid.
  20.11.2018 | Anmodninger
 • Representantforslag om en offensiv og solidarisk alkoholpolitikk

  Dokument 8:141 S (2017-2018), Innst. 38 S (2018-2019), Vedtak 41

  Stortinget ber regjeringen i enda større grad tilrettelegge for behandlingstilbud for hele familier med alkoholproblemer.
  20.11.2018 | Anmodninger
 • Representantforslag om en offensiv og solidarisk alkoholpolitikk

  Dokument 8:141 S (2017-2018), Innst. 38 S (2018-2019), Vedtak 43

  Stortinget ber regjeringen om å sikre at gravide med rusavhengighet får tettere oppfølging, og sørge for at det er nok plasser til å dekke behovet for behandling og oppfølging av kvinnene og barna.
  20.11.2018 | Anmodninger