Forslag fra stortingsrepresentantene Bendiks H. Arnesen, Lodve Solholm, Åsa Elvik og Odd Roger Enoksen om å utvide prøveordninga med driftsordning for fartøy under 28 meter til å gjelde hele landet

Dokument nr. 8:43 (2003-2004), Innst. S. nr. 156 (2003-2004)

Vedtak 305

Prøveordning med driftsordning for fartøy under 28 meter utvides til å gjelde hele landet, også når fiske på en kvote allerede er påbegynt. Stortinget ber Regjer­inga iverksette dette umiddelbart.