... og ingen sto igjen. Tidlig innsats for livslang læring

St.meld. nr. 16 (2006-2007), Innst. S. nr. 164 (2006-2007)

Vedtak 395

St.meld. nr. 16 (2006-2007) - … og ingen sto igjen. Tidlig innsats for livslang læring - vert å leggje ved møteboka.

 

Vedtak 396

Regjeringen bes igangsette et forskningsprosjekt der man følger en representativ barnegruppe over lang tid. Forskningen bør søke å avdekke ulikheter i utvikling knyttet opp mot valg av omsorgsløsning, sosial bak­grunn og etnisk opprinnelse.

 

Henstilling (oversendt regjeringen uten votering)

Det henstilles til Regjeringen å endre regelverket slik at flere ungdommer med spesielle behov kommer inn under ordningen med tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med spesielle behov.

 

Henstilling (oversendt regjeringen uten votering)

Det henstilles til Regjeringen å opprette et senter for læring og ferdighetsutvikling ved NTNU for å drive forskning, slik at man får bedre kunnskap om læring og ferdighetsutvikling.

 

Henstilling (oversendt regjeringen uten votering)

Det henstilles til Regjeringen å iverksette en ordning der elever og deres foresatte får skriftlige tilbakemeldinger basert på faglig utvikling fra første klassetrinn.