Endringer i statsbudsjettet for 2007

St.prp. nr. 17 (2007-2008), unntatt kap. 1062 og 4062, Innst. S. nr. 64 (2007-2008)

Vedtak 269

I statsbudsjettet for 2007 blir det gjort følgende endringer:

 

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

1020

Havforskningsinstituttet

21

Spesielle driftsutgifter, blir auka med

155 460 000

fra kr 144 540 000 til kr 300 000 000

1021

Drift av forskningsfartøyene

21

Spesielle driftsutgifter, blir redusert med

33 370 000

frå kr 88 370 000 til 55 000 000

1023

Fiskeri-, havbruks- og transportrettet FoU

71

Tilskudd til utviklingstiltak, blir redusert med

250  000

frå kr 29 880 000 til 29 630 000

4020

Havforskningsinstituttet

3

Oppdragsinntekter, blir auka med

155 460 000

fra kr 144 540 000 til kr 300 000 000

4021

Drift av forskningsfartøyene

1

Oppdragsinntekter, blir redusert med

33 370 000

frå kr 88 370 000 til kr 55 000 000