Vern av voldsoffre

St.prp. nr. 34 (2007-2008), Innst. S. nr. 195 (2007-2008)

Høyrer til sak

Vedtak 444

Stortinget gjev samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 131/2007 av 28. september 2007 om innlemming i EØS-avtala av EU-handlingsprogrammet for å førebyggje og mot­kjempe vald mot barn, ungdom og kvinner og for å verne valdsoffer og risikogrupper (Daphne III 2007- 2013).