Kjemikalier

St.prp. nr. 49 (2007-2008), Innst. S. nr. 246 (2007-2008)

Høyrer til sak

Vedtak 495

Stortinget samtykker i godkjenning av EØS- komiteens beslutning nr. 25/2008 av 14. mars 2008 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjen­ning og restriksjoner av kjemikalier (REACH) og etablering av et europeisk kjemikaliebyrå (ECHA), samt direktiv 2006/121/EF om regelverk for kjemi­kalier.