Representantforslag om endring i lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser

Dokument nr. 8:105 (2007-2008), Innst. O. nr. 34 (2008-2009)

Vedtak 2

Dokument nr. 8:105 (2007–2008) – representantlovforslag fra stortingsrepresentantene Carl I. Hagen, Kenneth Svendsen og Robert Eriksson om lov om endring i lov 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjons- og trygdeytelser – bifalles ikke.