Representantforslag om endringer i folketrygdloven

Dokument nr. 8:111 (2008-2009), Innst. O. nr. 135 (2008-2009)

Vedtak 1

Dokument nr. 8:111 (2008–2009) – representantlovforslag fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson og Carl I. Hagen om lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) – bifalles ikke.