Digitalisering av radiomediet

Meld. St. 8 (2010-2011), Innst. 329 S (2010-2011)

Vedtak 529

Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om digitalisering av radiomediet

- vedlegges protokollen.