Godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen om akkreditering og markedstilsyn

Prop. 15 S (2012-2013), Innst. 190 S (2012-2013)

Vedtak 374

Stortinget samtykker i godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 126/2012 av 13. juli 2012 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 764/2008 om prosedyrer for varer fra EØS, forordning (EF) nr. 765/2008 om akkreditering og markedstilsyn, og beslutning nr. 768/2008/EF om et felles rammeverk (varepakken).