Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Samtykke til inngåelse av avtale med Nederland av 2. mars 2015 om bruken av et fengsel i Nederland og endringer i statsbudsjettet 2015

Prop. 92 LS (2014-2015), Innst. 308 S (2014-2015)

Vedtak 614

Stortinget samtykker i inngåelse av avtale av 2. mars 2015 med Nederland om bruken av et fengsel i Nederland.

Vedtak 615

I statsbudsjettet for 2015 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

430

Kriminalomsorgen

1

Driftsutgifter, økes med

109 000 000

fra kr 3 750 582 000 til kr 3 859 582 000