Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til næringskomiteen)

Prop. 1 S (2017-2018), Innst. 8 S (2017-2018)

Vedtak 115

På statsbudsjettet for 2018 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

900

Nærings- og fiskeridepartementet

1

Driftsutgifter

429 933 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

52 475 000

22

Trygg håndtering av norsk atomavfall og atomanlegg, kan overføres

58 000 000

23

Digital Norway/Toppindustrisenteret AS

2 000 000

30

Miljøtiltak Søve, kan overføres

20 600 000

31

Miljøtiltak Svea og Lunckefjell, kan overføres

141 000 000

60

Overføring til fylkeskommunene for tilskudd til regional næringsutvikling

15 000 000

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

37 400 000

71

Miljøtiltak Raufoss

6 200 000

72

Tilskudd til beredskapsordninger

3 700 000

73

Tilskudd til Ungt Entreprenørskap

29 100 000

74

Tilskudd til Visit Svalbard AS

2 250 000

75

Tilskudd til særskilte prosjekter, kan overføres

8 800 000

76

Tilskudd til Standard Norge

32 700 000

77

Tilskudd til sjømattiltak, kan overføres

12 250 000

78

Tilskudd til Akvariet i Bergen

4 300 000

81

Tilskudd til nasjonalt program for leverandørutvikling

10 000 000

902

Justervesenet

1

Driftsutgifter

123 185 000

21

Spesielle driftsutgifter

349 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

8 700 000

903

Norsk akkreditering

1

Driftsutgifter

53 038 000

904

Brønnøysundregistrene

1

Driftsutgifter

320 560 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

20 779 000

22

Forvaltning av Altinn-løsningen, kan overføres

274 418 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

212 100 000

905

Norges geologiske undersøkelse

1

Driftsutgifter

171 508 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

73 565 000

906

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

1

Driftsutgifter

48 623 000

30

Sikrings- og miljøtiltak, kan overføres

7 000 000

31

Miljøtiltak Løkken, kan overføres

36 700 000

909

Tiltak for sysselsetting av sjøfolk

73

Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk, overslagsbevilgning

2 030 000 000

910

Sjøfartsdirektoratet

1

Driftsutgifter

386 240 000

911

Konkurransetilsynet

1

Driftsutgifter

107 984 000

912

Klagenemndssekretariatet

1

Driftsutgifter

18 195 000

22

Konkurranseklagenemnda

2 400 000

915

Regelrådet

1

Driftsutgifter

10 778 000

922

Romvirksomhet

50

Norsk Romsenter

68 645 000

70

Kontingent i European Space Agency (ESA)

217 310 000

71

Internasjonal romvirksomhet

426 770 000

72

Nasjonale følgemidler, kan overføres

20 400 000

73

EUs romprogrammer

355 100 000

74

Nasjonal infrastruktur og tekniske aktiviteter, kan overføres

41 400 000

924

Internasjonalt samarbeid og utviklingsprogrammer

70

Tilskudd

29 520 000

930

Design og arkitektur Norge

70

Tilskudd

70 100 000

935

Patentstyret

1

Driftsutgifter

252 466 000

936

Klagenemnda for industrielle rettigheter

1

Driftsutgifter

7 815 000

940

Internasjonaliseringstiltak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

10 000 000

73

Støtte ved kapitalvareeksport

81 000 000

950

Forvaltning av statlig eierskap

21

Spesielle driftsutgifter

23 053 000

51

Tapsavsetning, egenkapitalinnskudd til Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS

43 000 000

52

Risikokapital, nytt investeringsselskap (Fornybar AS)

70 000 000

1473

Kings Bay AS

70

Tilskudd

21 642 000

2421

Innovasjon Norge

50

Innovasjon – prosjekter, fond

514 000 000

51

Tapsavsetning, såkornfond og koinvesteringsfond

37 200 000

53

Risikoavlastning, såkornfond og koinvesteringsfond

18 800 000

70

Basiskostnader

167 767 000

71

Innovative næringsmiljøer, kan overføres

126 600 000

72

Innovasjonskontrakter, kan overføres

328 700 000

74

Reiseliv, profilering og kompetanse, kan overføres

535 000 000

76

Miljøteknologi, kan overføres

565 500 000

77

Tilskudd til pre-såkornfond

50 000 000

78

Administrasjonsstøtte for distriktsrettede såkornfond

3 400 000

2426

Siva SF

70

Tilskudd

88 821 000

71

Tilskudd til testfasiliteter

125 000 000

2429

Eksportkreditt Norge AS

70

Tilskudd

112 435 000

71

Viderefakturerte utgifter

200 000

2460

Garantiinstituttet for eksportkreditt

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter

-188 000 000

2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning

188 000 000

0

71

Tilskudd til garantiordningen for kjøp av skip fra verft i Norge til bruk i Norge

10 000 000

Totale utgifter

9 193 474 000

Inntekter

3900

Nærings- og fiskeridepartementet

1

Ymse inntekter og refusjoner knyttet til ordinære driftsutgifter

157 000

2

Ymse inntekter og refusjoner knyttet til spesielle driftsutgifter

100 000

86

Tvangsmulkt

10 000

3902

Justervesenet

1

Gebyrinntekter

38 924 000

3

Inntekter fra salg av tjenester

16 667 000

4

Oppdragsinntekter

349 000

3903

Norsk akkreditering

1

Gebyrinntekter og andre inntekter

48 010 000

3904

Brønnøysundregistrene

1

Gebyrinntekter

483 053 000

2

Refusjoner, oppdragsinntekter og andre inntekter

31 039 000

3

Refusjoner og inntekter knyttet til forvaltning av Altinn-løsningen

85 632 000

3905

Norges geologiske undersøkelse

3

Oppdragsinntekter og andre inntekter

77 747 000

3906

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

1

Leie av bergrettigheter og eiendommer

100 000

2

Behandlingsgebyrer

763 000

3910

Sjøfartsdirektoratet

1

Gebyrer for skip og flyttbare innretninger i NOR

182 729 000

2

Maritime personellsertifikater

13 972 000

3

Diverse inntekter

400 000

4

Gebyrer for skip i NIS

51 911 000

86

Overtredelsesgebyr og tvangsmulkt

4 800 000

3911

Konkurransetilsynet

3

Refusjoner og andre inntekter

200 000

86

Lovbruddsgebyr

100 000

3912

Klagenemndssekretariatet

1

Klagegebyr

1 098 000

2

Refusjoner og andre inntekter

200 000

87

Overtredelsesgebyr

100 000

3935

Patentstyret

1

Inntekter av informasjonstjenester

5 290 000

2

Inntekter knyttet til NPI

4 492 000

3

Gebyrer immaterielle rettigheter

81 856 000

3936

Klagenemnda for industrielle rettigheter

1

Gebyrer

699 000

3961

Selskaper under Nærings- og fiskeridepartementets forvaltning

70

Garantiprovisjon, Statkraft SF

2 100 000

71

Garantiprovisjon, Eksportfinans ASA

2 700 000

5325

Innovasjon Norge

50

Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning

20 000 000

70

Låneprovisjoner

60 000 000

5326

Siva SF

70

Låne- og garantiprovisjoner

7 000 000

5329

Eksportkreditt Norge AS

70

Gebyrer m.m.

20 000 000

5460

Garantiinstituttet for eksportkreditt

71

Tilbakeføring fra Gammel alminnelig ordning

10 900 000

72

Tilbakeføring fra Gammel særordning for utviklingsland

8 000 000

5613

Renter fra Siva SF

80

Renter

14 900 000

5629

Renter fra eksportkredittordningen

80

Renter

1 800 000 000

Totale inntekter

3 075 998 000

Vedtak 116

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2018 kan:

 • 1.

  overskride bevilgningen under

  mot tilsvarende merinntekter under

  kap. 900 post 1

  kap. 3900 post 1

  kap. 900 post 21

  kap. 3900 post 2

  kap. 902 post 1

  kap. 3902 postene 1 og 3 og kap. 5574 post 75

  kap. 902 post 21

  kap. 3902 post 4

  kap. 903 post 1

  kap. 3903 post 1

  kap. 904 post 1

  kap. 3904 post 2

  kap. 904 post 21

  kap. 3904 post 2

  kap. 904 post 22

  kap. 3904 post 3

  kap. 905 post 21

  kap. 3905 post 3

  kap. 910 post 1

  kap. 3910 post 3

  kap. 912 post 1

  kap. 3912 post 1

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse, skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen og berører derfor også kap. 1633 post 1 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

Vedtak 117

Fullmakt til å overskride

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2018 kan:

 • 1. overskride bevilgningen under kap. 900 Nærings- og fiskeridepartementet, post 71 Miljøtiltak Raufoss, for miljøtiltak innenfor gitt garantiramme på 168 mill. kroner.

 • 2. overskride bevilgningen under kap. 950 Forvaltning av statlig eierskap, post 21 Spesielle driftsutgifter, til dekning av meglerhonorarer og utgifter til faglig bistand ved salg av statlige aksjeposter, samt andre endringer som kan få betydning for eierstrukturen i selskapene.

 • 3. overskride bevilgningen under kap. 905 Norges geologiske undersøkelse, post 21 Spesielle driftsutgifter, kap. 923 Havforskningsinstituttet, post 21 Spesielle driftsutgifter og kap. 926 Havforskningsinstituttet, forskningsfartøy, post 21 Spesielle driftsutgifter i forbindelse med gjennomføringen av bestemte oppdragsprosjekter, mot tilsvarende kontraktsfestede innbetalinger til disse prosjektene i 2019 under henholdsvis kap. 3905 Norges geologiske undersøkelse, post 3 Oppdragsinntekter og andre inntekter, kap. 3923 Havforskningsinstituttet, post 1 Oppdragsinntekter og kap. 3926 Havforskningsinstituttet, forskningsfartøy, post 1 Oppdragsinntekter. Ved beregning av beløp som kan overføres til 2019 under de nevnte utgiftsbevilgninger, skal alle ubrukte merinntekter og mindreinntekter regnes med, samt eventuell inndekning av foregående års overskridelse på posten.

Vedtak 118

Fullmakt til å utgifts- og inntektsføre uten bevilgning

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2018 kan utgifts-/inntektsføre ut-/innbetalinger knyttet til garantiansvar overfor Eksportfinans ASA uten bevilgning, under kap. 950 Forvaltning av statlig eierskap, post 70 Utbetaling – garantiordning, Eksportfinans ASA, og kap. 3950 Forvaltning av statlig eierskap, post 87 Innbetaling – garantiordning, Eksportfinans ASA, innenfor gitt garantiramme på 225 mill. kroner.

Vedtak 119

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2018 kan:

 • 1. gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

  Kap.

  Post

  Betegnelse

  Samlet ramme

  2421

  Innovasjon Norge

  72

  Innovasjonskontrakter

  400 mill. kroner

  76

  Miljøteknologi

  550 mill. kroner

 • 2. gi tilsagn om tilskudd på 157,75 mill. euro i tillegg til eksisterende bevilgning for å delta i de frivillige programmene til Den europeiske romorganisasjonen ESA. Samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar skal likevel ikke overstige 198,75 mill. euro.

Vedtak 120

Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2018 kan:

 • 1. inngå forpliktelser for inntil 7,5 mill. kroner til utredninger og lignende ut over bevilgning under kap. 900 Nærings- og fiskeridepartementet, post 21 Spesielle driftsutgifter.

 • 2. foreta bestillinger ut over gitt bevilgning under kap. 904 Brønnøysundregistrene, post 22 Forvaltning av Altinn-løsningen, men slik at ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger 50 mill. kroner.

Vedtak 121

Garantifullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2018 kan gi:

 • 1. Innovasjon Norge fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier for inntil 80 mill. kroner for lån til realinvesteringer og driftskapital, men slik at total ramme for nytt og gammelt ansvar ikke overstiger 201 mill. kroner.

 • 2. Garantiinstituttet for eksportkreditt fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier innenfor en ramme for nye garantier og gammelt ansvar på 145 000 mill. kroner ved eksport til og investeringer i utlandet innenfor Alminnelig garantiordning og inkludert Gammel alminnelig ordning.

 • 3. Garantiinstituttet for eksportkreditt fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier innenfor en ramme for nye garantier og gammelt ansvar på 3 150 mill. kroner ved eksport til og investeringer i utviklingsland, samt innenfor en øvre rammebegrensning på syv ganger det til enhver tid innestående beløp på ordningens grunnfond.

 • 4. Garantiinstituttet for eksportkreditt fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier innenfor en ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar på 5 000 mill. kroner ved byggelån innenfor skipsbyggingsindustrien.

 • 5. Garantiinstituttet for eksportkreditt fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier innenfor en ramme på 20 000 mill. kroner ved etablering av langsiktige kraftkontrakter i kraftintensiv industri.

 • 6. Garantiinstituttet for eksportkreditt fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier innenfor en ramme for nye garantier og gammelt ansvar på 10 000 mill. kroner ved kjøp av skip fra verft i Norge når disse skipene skal brukes i Norge.

Vedtak 122

Garantifullmakt og fullmakt til å utgiftsføre uten bevilgning

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2018 kan inngå standardavtaler for leie av grunn til bolig- og næringsformål på Svalbard med garantier overfor långiver som har pant i bygg som står på statens grunn. Garantiansvar kan kun utløses dersom staten sier opp avtalen eller nekter overføring av leierett. Samlet garantiramme for nye og gamle avtaler begrenses oppad til 25 mill. kroner. Det kan utgiftsføres utbetalinger knyttet til garantiene uten bevilgning under kap. 900 Nærings- og fiskeridepartementet, post 80 Lånesikringsordning, bolig- og næringsformål på Svalbard, innenfor en ramme på 10 mill. kroner.

Vedtak 123

Dekning av forsikringstilfeller

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2018 kan:

 • 1. gi tilsagn til Institutt for energiteknikk og Statsbygg om dekning av forsikringsansvar for inntil 80 000 000 euro overfor tredjeperson for instituttets og Statsbyggs ansvar etter lov av 12. mai 1972 nr. 28 om atomenergivirksomhet, kapittel III.

 • 2. inngå avtaler om forsikringsansvar under beredskapsordningen for statlig varekrigsforsikring innenfor en totalramme for nye tilsagn og gammelt ansvar på 2 000 mill. kroner.

Vedtak 124

Utlånsfullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2018 kan:

 • 1. gi Innovasjon Norge fullmakt til å gi tilsagn om nye landsdekkende innovasjonslån innenfor en ramme på 900 mill. kroner.

 • 2. gi Innovasjon Norge fullmakt til å gi tilsagn om nye lån under lavrisikolåneordningen innenfor en ramme på 2 500 mill. kroner.

 • 3. gi Eksportkreditt Norge AS fullmakt til å gi tilsagn om lån i tråd med selskapets og eksportkredittordningens formål uten en øvre ramme.

Vedtak 125

Fullmakt til å pådra staten forpliktelser knyttet til miljøtiltak

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2018 kan:

 • 1. pådra staten forpliktelser ut over budsjettåret for inntil 190 mill. kroner til gjennomføring av pålagte miljøtiltak på Løkken.

 • 2. pådra staten forpliktelser ut over budsjettåret for inntil 500 mill. kroner til gjennomføring av miljøtiltak i Svea og Lunckefjell.

Vedtak 126

Fullmakt til å pådra staten forpliktelser knyttet til investeringer

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2018 kan gi nytt investeringsselskap (Fornybar AS) fullmakt til å forplikte investeringer for inntil 200 mill. kroner ut over gitt bevilgning.

Vedtak 127

Fullmakt til å bortfeste

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2018 kan bortfeste hjemfalte gruveeiendommer til museale formål vederlagsfritt.

Vedtak 128

Fullmakt til å erverve og avhende aksjer og opsjoner

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2018 kan gi Garantiinstituttet for eksportkreditt anledning til å erverve og avhende aksjer og opsjoner med formål å få dekning for krav i misligholds- og gjenvinningssaker. Eierskapet skal være midlertidig.

Vedtak 129

Endring i statlige eierposter

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2018 gjennom salg av aksjer eller gjennom andre transaksjoner kan:

 • 1. redusere eierskapet i Ambita AS helt eller delvis.

 • 2. redusere eierskapet i Baneservice AS helt eller delvis.

 • 3. redusere eierskapet i Entra ASA helt eller delvis.

 • 4. redusere eierskapet i Mesta AS helt eller delvis.

 • 5. redusere eierskapet i SAS AB helt eller delvis.

 • 6. redusere eierskapet i Veterinærmedisinsk Oppdragssenter AS helt eller delvis.

 • 7. redusere eierskapet i Telenor ASA ned mot 34 prosent.

Vedtak 130

Salgsfullmakt og nettobudsjettering av salgsomkostninger

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2018 kan avhende eiendom på Raudsand i Nesset kommune i Møre og Romsdal. Utgifter knyttet til eventuell avhending kan trekkes fra salgsinntektene før det overskytende inntektsføres under kap. 3900 (Ny) post 30.

Vedtak 131

Opprettelse av holdingselskap

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2018 kan gi Garantiinstituttet for eksportkreditt fullmakt til å:

 • 1. etablere et holdingselskap for å forvalte eierandeler som følge av misligholds- og gjenvinningssaker under GIEKs Alminnelig garantiordning. Selskapet oppkapitaliseres med midler fra Alminnelig garantiordning. Alminnelig garantiordning kan også gi lån til holdingselskapet eller overføre andre verdier for oppkapitalisering. Holdingselskapet skal være midlertidig.

 • 2. plassere aksjer eller andre verdier tilhørende Alminnelig garantiordning i holdingselskapet.

 • 3. overføre utbytte fra holdingselskapet tilbake til Alminnelig garantiordning.

 • 4. overføre inntekter fra salg av aksjer i holdingselskapet til Alminnelig garantiordning.

 • 5. avvikle holdingselskapet, samt tilbakeføre eventuelle midler til eller dekke eventuelt kapitalbehov fra Alminnelig garantiordning.

Vedtak 132

På statsbudsjettet for 2018 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

917

Fiskeridirektoratet

1

Driftsutgifter

401 411 000

21

Spesielle driftsutgifter

10 679 000

22

Fiskeriforskning og -overvåking, kan overføres

67 664 000

919

Diverse fiskeriformål

71

Tilskudd til velferdsstasjon for fiskere

2 200 000

74

Erstatninger, kan overføres

1 900 000

75

Tilskudd til næringstiltak i fiskeriene, kan overføres

29 300 000

76

Tilskudd til fiskeriforskning, kan overføres

22 056 000

79

Tilskudd til informasjon om ressursforvaltning, kan overføres

840 000

Totale utgifter

536 050 000

Inntekter

3917

Fiskeridirektoratet

1

Refusjoner og diverse inntekter

100 000

5

Saksbehandlingsgebyr

17 765 000

22

Inntekter ordningen fiskeforsøk og utvikling

4 491 000

86

Forvaltningssanksjoner

1 000 000

Totale inntekter

23 356 000

Vedtak 133

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2018 kan:

 • 1.

  overskride bevilgningen under

  mot tilsvarende merinntekter under

  kap. 917 post 1

  kap. 3917 post 1

  kap. 917 post 21

  kap. 3917 post 22

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse, skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen og berører derfor også kap. 1633 post 1 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

 • 2. overskride bevilgningen under kap. 917 post 22 og kap. 919 post, slik at summen av overskridelser under kap. 917 post 22, kap. 919 post 76 og kap. 923 post 22 tilsvarer merinntekter under kap. 5574 post 74.

Vedtak 134

På statsbudsjettet for 2018 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

1100

Landbruks- og matdepartementet

1

Driftsutgifter

162 954 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

2 552 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold – ordinære forvaltningsorganer, kan overføres, kan nyttes under post 50

2 720 000

50

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold – forvaltningsorganer med særskilte fullmakter

291 000

1112

Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet

50

Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, Veterinærinstituttet

97 061 000

1115

Mattilsynet

1

Driftsutgifter

1 323 239 000

22

Reguleringspremie til kommunale og fylkeskommunale pensjonskasser

13 465 000

71

Tilskudd til erstatninger, overslagsbevilgning

4 200 000

1136

Kunnskapsutvikling m.m.

50

Kunnskapsutvikling, formidling og beredskap, Norsk institutt for bioøkonomi

235 465 000

1138

Støtte til organisasjoner m.m.

70

Tilskudd

32 500 000

71

Internasjonalt skogpolitisk samarbeid - organisasjoner og prosesser, kan overføres

1 268 000

72

Stiftelsen Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK)

7 068 000

1139

Genressurser, miljø- og ressursregistreringer

71

Tilskudd til genressursforvaltning og miljøtiltak, kan overføres

26 096 000

1142

Landbruksdirektoratet

1

Driftsutgifter

221 915 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

1 312 000

50

Arealressurskart

7 643 000

60

Tilskudd til veterinærdekning

146 373 000

70

Tilskudd til fjellstuer

819 000

71

Omstillingstiltak i Indre Finnmark, kan overføres

4 460 000

72

Erstatninger ved ekspropriasjon og leie av rett til reinbeite, overslagsbevilgning

452 000

73

Tilskudd til erstatninger mv. etter offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjon, overslagsbevilgning

55 610 000

74

Kompensasjon til dyreeiere som blir pålagt beitenekt

1 000 000

80

Radioaktivitetstiltak, kan overføres

500 000

1148

Naturskade - erstatninger

71

Naturskade, erstatninger, overslagsbevilgning

156 000 000

1149

Verdiskapings- og utviklingstiltak i landbruket

51

Tilskudd til Utviklingsfondet for skogbruket

3 523 000

71

Tilskudd til verdiskapingstiltak i skogbruket, kan overføres

92 300 000

73

Tilskudd til skog-, klima- og energitiltak, kan overføres

48 899 000

75

Tilskudd til investeringsstøtte for landbruket

75 000 000

1150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

17 500 000

50

Tilskudd til Landbrukets Utviklingsfond

1 123 553 000

70

Markedsregulering, kan overføres

317 809 000

71

Tilskudd til erstatninger m.m., overslagsbevilgning

43 000 000

73

Pristilskudd, overslagsbevilgning

3 483 204 000

74

Direkte tilskudd, kan overføres

8 361 247 000

77

Utviklingstiltak, kan overføres

256 880 000

78

Velferdsordninger, kan overføres

1 504 800 000

1151

Til gjennomføring av reindriftsavtalen

51

Tilskudd til Utviklings- og investeringsfondet

32 800 000

72

Tilskudd til organisasjonsarbeid

6 500 000

75

Kostnadssenkende og direkte tilskudd, kan overføres

76 700 000

79

Velferdsordninger, kan overføres

2 600 000

1161

Myndighetsoppgaver og sektorpolitiske oppgaver på statsgrunn

70

Tilskudd til Statskog SFs myndighetsoppgaver og sektorpolitiske oppgaver

14 265 000

75

Tilskudd til oppsyn i statsallmenninger

10 192 000

Totale utgifter

17 975 735 000

Inntekter

4100

Landbruks- og matdepartementet

1

Refusjoner m.m.

120 000

30

Husleie

926 000

4115

Mattilsynet

1

Gebyr m.m.

195 787 000

2

Driftsinntekter og refusjoner m.m.

5 788 000

4136

Kunnskapsutvikling m.m.

30

Husleie, Norsk institutt for bioøkonomi

20 643 000

4142

Landbruksdirektoratet

1

Driftsinntekter, refusjoner m.m.

42 196 000

Totale inntekter

265 460 000

Vedtak 135

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepartementet i 2018 kan:

 • 1.

  overskride bevilgningen under

  mot tilsvarende merinntekter under

  kap. 1115 post 1

  kap. 4115 post 2

  kap. 1142 post 1

  kap. 4142 post 1

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse, skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen og berører derfor også kap. 1633 post 1 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

 • 2. overskride bevilgningen under kap. 1100 Landbruks- og matdepartementet, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold – ordinære forvaltningsorganer, med et beløp som tilsvarer merinntektene fra salg av eiendom. Ubenyttede merinntekter fra salg av eiendom kan regnes med ved utregning av overførbart beløp under bevilgningen.

Vedtak 136

Forskuttering av utgifter til tvangsflytting av rein

Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepartementet i 2018 kan overskride bevilgningen under kap. 1142 Landbruksdirektoratet, post 1 Driftsutgifter, med inntil 0,5 mill. kroner i forbindelse med forskuttering av utgifter til tvangsflytting av rein.

Vedtak 137

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepartementet i 2018 kan gi tilsagn om tilskudd ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1148

Naturskade – erstatninger

71

Naturskade – erstatninger

59,3 mill. kroner

1149

Verdiskapings- og utviklingstiltak i skogbruket

71

Tilskudd til verdiskapingstiltak i skogbruket

95,0 mill. kroner

Vedtak 138

Salg av fast eiendom

Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepartementet i 2018 kan selge innkjøpt og opprinnelig statseiendom for inntil 25 mill. kroner.

Vedtak 139

Avtale om kjøp

Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepartementet i 2018 kan inngå avtale om kjøp av Giesesalt for en periode på inntil 6 år.

Vedtak 140

Stortinget ber regjeringen sikre opplysningsvirksomheten i landbruket og finansieringen av denne frem til Omsetningsrådet har foretatt den varslede gjennomgangen av virkemiddelbruken.

Vedtak 141

Stortinget ber om at endringer i virkemidlene for markedsbalansering som ikke er i tråd med Omsetningsrådets anbefalinger, legges frem for Stortinget.