Endringer i Stortingets forretningsorden

Innst. 254 S (2017-2018)

Vedtak 658

I Stortingets forretningsorden gjøres følgende endringer:

§ 72 annet ledd annet punktum oppheves.

§ 72 fjerde ledd skal lyde:

Regjeringsmedlemmene kan nekte å svare på spørsmål. Taletiden for regjeringsmedlemmets første svar etter et hovedspørsmål er to minutter, for øvrig er taletiden ett minutt. Etter svaret har spørreren rett til å få ordet på nytt. Presidenten kan gi andre representanter ordet om den saken som ble tatt opp i spørsmålet. Et regjeringsmedlem har rett til å få ordet etter hvert innlegg av en representant, for øvrig kan presidenten også gi ordet til øvrige regjeringsmedlemmer.

Vedtak 659

Endringene trer i kraft straks.