Lov om register over reelle rettighetshavere

Prop. 109 L (2017-2018), Innst. 143 L (2018-2019), Lovvedtak 38 (2018-2019)

Vedtak 404

Stortinget ber regjeringen presisere i forskrift hvem som skal identifiseres som reelle rettighetshavere i henhold til lov om register over reelle rettighetshavere.