Regulering av pensjoner i 2018 og pensjonisters inntektsforhold

Meld. St. 5 (2018-2019), Innst. 95 S (2018-2019)

Vedtak 247

Meld. St. 5 (2018–2019) – Regulering av pensjoner i 2018 og pensjonisters inntektsforhold – vedlegges protokollen.