Endringer i statsbudsjettet 2018 under Justis- og beredskapsdepartementet (beredskap og håndtering av skogbranner) Meldingsdel

Prop. 2 S (2018-2019), Innst. 56 S (2018-2019)

Vedtak 92

Prop. 2 S (2018–2019) Meldingsdel – vedlegges protokollen.