Representantforslag om utvidelse av konsesjon for lokalradio på FM-nett

Dokument 8:40 S (2018-2019), Innst. 365 S (2018-2019)

Vedtak 568

Meld. St. 14 (2018–2019) – Mangfald og armlengds avstand – Mediepolitikk for ei ny tid – vedlegges protokollen.