Statsrekneskapen 2018

Meld. St. 3 (2018-2019), Innst. 340 S (2018-2019)

Høyrer til sak

Vedtak 581

Meld. St. 3 (2018–2019) – Statsrekneskapen 2018 – vedlegges protokollen.