Lov om språk (språklova)

Prop. 108 L (2019-2020), Innst. 253 L (2020-2021), Lovvedtak 89 (2020-2021)

Vedtak 788

Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en sak om symbolspråk, der det foreslås hvordan retten til symbolspråk kan innlemmes i språkloven.