Lov om familievernkontorer.

Dette dokument

Innhald

År 1997 den 5. juni holdtes Lagting.

 

Da ble behandlet:

       Odelstingets vedtak til lov om familievernkontorer.

 

Lagtinget besluttet:

       Odelstingets vedtak bifalles ikke.

 

Anmerkning:

 

§ 1 antas å burde lyde:

       Familievernet er en spesialtjeneste som har familierelaterte problemer som sitt fagfelt. Familievernkontorene skal gi et tilbud om behandling og rådgivning der det foreligger vansker, konflikter eller kriser i familien. Familievernkontorene skal foreta mekling etter lov om ekteskap § 26 og barneloven § 34 tredje ledd og § 44 tredje ledd.

       Familivernkontorene bør også drive utadrettet virksomhet om familierelaterte tema. Dette kan bestå av veiledning, informasjon og undervisning rettet mot hjelpeapparatet og publikum.

       Familier, par eller enkeltpersoner kan henvende seg direkte til et familievernkontor. Lege, psykolog, medisinsk eller sosial institusjon eller offentlig myndighet kan henvise klienter til familievernkontor.

Jan P Syse Kristin Krohn Devold
president sekretær