Vedtak til lov om endringer i ekteskapsloven (absolutt 18-årsgrense for å inngå ekteskap i Norge)

I Stortingets møte 22. mai 2018 ble det gjort følgende

vedtak til lov

om endringer i ekteskapsloven (absolutt 18-årsgrense for å inngå ekteskap i Norge)

I

I lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap gjøres følgende endringer:

§ 1 a skal lyde:
§ 1 a Ekteskapsalder

Den som er under 18 år, kan ikke inngå ekteskap.

§ 24 overskriften og første ledd skal lyde:
§ 24 Oppløsning av ekteskap som er inngått i strid med §§ 1 a, 3 eller 4

Hver av ektefellene kan kreve ekteskapet oppløst dersom det er inngått i strid med §§ 1 a, 3 eller 4.

II

  • 1. Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.

  • 2. Søknader om tillatelse til å inngå ekteskap som er mottatt av fylkesmannen før ikrafttredelsen, skal behandles etter de reglene som gjaldt før ikrafttredelsen av denne loven.

  • 3. Endringene i ekteskapsloven § 24 gjelder for ekteskap som er inngått etter lovens ikrafttredelse.

Tone Wilhelmsen Trøen

president