Vedtak til lov om endring i inndelingslova

I Stortingets møte 15. januar 2019 ble det gjort følgende

vedtak til lov

om endring i inndelingslova

I

I lov 15. juni 2001 nr. 70 om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) gjøres følgende endring:

§ 17 andre ledd bokstav a skal lyde:
  • a) reglar om lovpålagde organ i stat, fylkeskommune eller kommune. Dette inkluderer oppretting av slike organ når dei som har mynda etter lova, unnlèt å gjere dette.

II

Loven trer i kraft straks.

Tone Wilhelmsen Trøen

president