Vedtak til lov om endringer i utlendingsloven (opplysninger om reisende)

Dette dokument

I Stortingets møte 19. mars 2020 ble det gjort følgende

vedtak til lov

om endringer i utlendingsloven (opplysninger om reisende)

I

I lov 15 mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her gjøres følgende endringer:

§ 6 fjerde ledd skal lyde:

Loven gjelder ikke for Svalbard. Kongen kan i forskrift gi nærmere regler om kontroll med utenlandske og norske reisende som kommer fra eller reiser til Svalbard.

§ 15 femte ledd bokstav c skal lyde:
  • c) pålegge fører av skip eller luftfartøy, eller transportør som utfører yrkesmessig landtransport av personer, å kontrollere at utenlandske og norske reisende har gyldige reise- eller legitimasjonsdokument og visum, samt plikt til å ta kopi av disse.

§ 20 første ledd bokstav a og b skal lyde:
  • a) føreren av luftfartøy som kommer fra, eller går til utlandet, skal gi politiet fortegnelse over utenlandske og norske reisende og mannskap,

  • b) føreren av skip som passerer grensen på vei til eller fra norsk havn, skal gi politiet fortegnelse over utenlandske og norske reisende og mannskap,

II

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.

Tone Wilhelmsen Trøen

president