Lov om endringer i lov av 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven).

Dette dokument

År 1999 den 11. februar holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

vedtak til lov om endringer i lov av 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven).

I lov av 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) gjøres følgende endringer:

I.

§ 4-6 nr. 1 første ledd nytt annet punktum skal lyde:

Skattytere som etter skatteloven § 15 A bare er skattepliktige til staten, skal levere selvangivelse til kontorkommunen, jf skatteloven § 20 første ledd.

Nåværende § 4-6 nr. 1 første ledd annet og tredje punktum blir ny § 4-6 nr. 1 første ledd tredje og fjerde punktum.

§ 4-6 nr. 2 bokstav b skal lyde:

    • b. Fritak for å levere selvangivelse i andre kommuner enn den hvor vedkommende skattyter er skattepliktig etter § 24 i skatteloven.

§ 8-6 nr. 1 første ledd tredje punktum skal lyde:

For skattyter som nevnt i skatteloven § 15 A-1 fastsettes inntekt og formue av ligningsmyndighetene i den kommune hvor selskapet eller innretningen har sitt kontor, jf skatteloven § 20 første ledd.

§ 8-6 nr. 3 skal lyde:

Når dødsbo er skattepliktig utenfor avdødes bostedskommune, skal ligningsmyndighetene i avdødes bostedskommune foreta fastsetting som nevnt under nr 2 a og b.

§ 8-6 nr. 8 fjerde punktum skal lyde:

For formue og inntekt som nevnt i nr 5 og 6 foretas utskrivingen for upersonlig skattyter i kontorkommunen, jf skatteloven § 20 første ledd.

§ 8-6 nr. 9 oppheves. Nåværende § 8-6 nr. 10 blir ny § 8-6 nr. 9.

§ 10-1 nr. 1 første punktum skal lyde:

    • 1. Skattyter som leverer selvangivelse eller årsoppgjør etter fristen til den kommune hvor han er skattepliktig etter § 24 i skatteloven eller til den kommune hvor skattepliktig inntekt og formue skal fastsettes etter § 20 første ledd, skal svare en forsinkelsesavgift.

II.

§ 3-13 nr. 4 nytt annet ledd skal lyde:

Første ledd gjelder tilsvarende for opplysninger som gis med hjemmel i § 3-4.

III.

Endringene under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 1998. Endringen under II trer i kraft straks.

Gunnar Skaug, Anita Apelthun Sæle,
president. sekretær.