Lov om endringer i lov av 20. juli 1991 nr. 65 om særregler for beskatning av selskaper og selskapsdeltakere (selskapsskatteloven).

Dette dokument

År 1999 den 11. februar holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

vedtak til lov om endringer i lov av 20. juli 1991 nr. 65 om særregler for beskatning av selskaper og selskapsdeltakere (selskapsskatteloven).

I lov av 20. juli 1991 nr. 65 om særregler for beskatning av selskaper og selskapsdeltakere (selskapsskatteloven) gjøres følgende endringer:

I.

§ 1-2 fjerde og femte punktum oppheves.

§ 1-7 nr. 1 skal lyde:

I riket hjemmehørende aksjeselskap og allmennaksjeselskap samt likestilt selskap og sammenslutning (morselskap) som eier minst 10 pst. av kapitalen og har en tilsvarende del av stemmene som kan avgis på generalforsamlingen i tilsvarende selskap eller sammenslutning som ikke er skattepliktig til Norge (datterselskap), kan kreve fradrag i norsk skatt etter denne paragraf. Eier- og stemmekravet må være oppfylt ved utgangen av det inntektsåret morselskapet mottar utbyttet fra datterselskapet.

§ 2-2 nr. 2 første punktum skal lyde:

Ikke børsnoterte aksjer verdsettes til 65 pst. av aksjenes forholdsmessige andel av aksjeselskapets eller allmennaksjeselskapets samlede skattemessige formuesverdi 1. januar året forut for ligningsåret, fordelt etter pålydende.

§ 6-8 nr. 1 annet punktum skal lyde:

For selskaper og innretninger som nevnt i skatteloven § 15 A-1 henføres gevinst og tap til staten.

II.

Endringene under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 1999.

Gunnar Skaug, Anita Apelthun Sæle,
president. sekretær.