Lov om endring i lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv.

Dette dokument

År 2002 den 13. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

vedtak til lov

om endring i lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv.

I

I lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv. gjøres følgende endring:

§ 73E nytt fjerde ledd skal lyde:

Ny innehaver skal avholde informasjonsmøte med de ansatte om virksomhetsoverdragelsen og om konsekvensene for de ansatte senest når virksomhetsoverdragelsen gjøres offentlig kjent.

II

Loven trer i kraft straks.

Ågot Valle Sigvald Oppebøen Hansen
president sekretær