Midlertidig lov om fortrinnsrett og ventelønn for arbeidstakere i Statens kartverk som går over til privat aktør

Dette dokument

Tilhøyrer sak

År 2004 den 3. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

vedtak til midlertidig lov om fortrinnsrett og ventelønn for arbeidstakere i Statens kartverk som går over til privat aktør

§ 1 Formål

Formålet med denne loven er å gi overgangsbestemmelser for arbeidstakernes rettigheter i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen fra Statens kartverk til privat aktør.

§ 2 Lovens virkeområde

Denne loven gjelder for de ansatte i Statens kartverk som ved virksomhetsoverdragelsen går over til privat aktør.

§ 3 Fortrinnsrett til ny stilling i staten. Ventelønn

Tjenestemannsloven 4. mars 1983 nr. 3 § 13 nr. 2 til nr. 6 om fortrinnsrett til annen statsstilling og rett til ventelønn skal gjelde for arbeidstakere som blir oppsagt av grunner som nevnt i tjenestemannsloven § 13 nr. 1 bokstavene a, b og c, og som var omfattet av disse bestemmelsene før overgangen. Eventuelle ventelønnskostnader skal dekkes av privat aktør gjennom refusjonsplikt.

§ 4 Ikrafttredelse og opphør

Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer. Loven opphører å gjelde tre år senere.

Ågot Valle Sigvald Oppebøen Hansen
president sekretær