Lov om Statens pensjonsfond

Dette dokument

År 2005 den 15. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

vedtak til lov om Statens pensjonsfond

§ 1.

Statens pensjonsfond skal understøtte statlig sparing for finansiering av folketrygdens pensjonsutgifter og underbygge langsiktige hensyn ved anvendelse av statens petroleumsinntekter.

§ 2.

Statens pensjonsfond forvaltes av Finansdepartementet. Fondet består av Statens pensjonsfond - Utland og Statens pensjonsfond - Norge.

Utenlandsdelen anbringes som innskudd på konto i Norges Bank. Motverdien forvaltes etter nærmere regler fastsatt av departementet, jf. § 7.

Innenlandsdelen anbringes som et kapitalinnskudd i Folketrygdfondet. Motverdien forvaltes etter nærmere regler fastsatt av departementet, jf. § 7.

§ 3.

Inntekter i Statens pensjonsfond - Utland er kontantstrømmen fra petroleumsvirksomheten som blir overført fra statsbudsjettet, avkastningen av fondets formue og netto finanstransaksjoner knyttet til petroleumsvirksomheten.

Kontantstrømmen framkommer som summen av

 • de samlede skatte- og avgiftsinntekter av petroleumsvirksomheten som innkreves ifølge lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattleggig av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. og lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet,

 • avgiftsinntekter ved utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen,

 • inntekter som følge av Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten, definert som driftsinntekter og andre inntekter fratrukket driftsutgifter og andre direkte utgifter,

 • statlige inntekter på nettooverskuddsavtaler i enkelte utvinningstillatelser,

 • utbytte fra Statoil ASA,

 • overføringer fra Petroleumsforsikringsfondet,

 • statens inntekter i forbindelse med fjerning eller annen disponering av innretninger på kontinentalsokkelen,

 • statens eventuelle salg av andeler i Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten,

og fratrukket

 • statens direkte investeringer i petroleumsvirksomheten,

 • statens utgifter til Petroleumsforsikringsfondet,

 • statens utgifter i forbindelse med fjerning eller annen disponering av innretninger på kontinentalsokkelen,

 • statens eventuelle kjøp av andeler som ledd i Statens direkte økonomiske engasjement i petro­leumsvirksomheten.

Vedtak

Netto finanstransaksjoner knyttet til petroleumsvirksomheten framkommer som summen av

 • brutto inntekter ved statlig salg av aksjer i Statoil ASA,

Vedtak

og fratrukket

 • statlig kapitalinnskudd i Statoil ASA og selskap som ivaretar statens interesser i petroleumsvirksomheten.

Vedtak

§ 4.

Inntekter i Statens pensjonsfond - Norge er avkastningen av de forvaltede midler.

§ 5.

Midlene i Statens pensjonsfond kan bare anvendes til en beløpsmessig overføring til statsbudsjettet etter vedtak i Stortinget.

§ 6.

Statens pensjonsfond kan ikke selv ha rettigheter eller plikter overfor private eller offentlige myndigheter, og kan ikke saksøke eller saksøkes.

§ 7.

Departementet kan gi utfyllende bestemmelser til gjennomføring av loven. Departementet kan også fastsette nærmere bestemmelser om administrasjon mv. av Folketrygdfondet.

§ 8.

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer. Kongen kan sette i kraft de enkelte bestemmelsene til forskjellig tid. Departementet kan gi overgangsreg­ler.

Bestemmelser om Folketrygdfondet gitt med hjemmel i folketrygdloven § 23-11 fjerde ledd gjelder inntil annet blir fastsatt etter § 7.

§ 9.

Fra den tid loven trer i kraft gjøres følgende endringer i andre lover:

 • 1. Lov 22. juni 1990 nr. 36 om Statens petroleumsfond oppheves.

 • 2. Lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 23-11 skal lyde:

§ 23-11. Folketrygdens midler

Rikstrygdeverket skal holde folketrygdens midler regnskapsmessig skilt fra andre midler som det har.

Berit Brørby Asmund Kristoffersen
president sekretær