Innhald

Dokument 13 (2018-2019)

Under følger årsrapportene for Stortingets delegasjoner til følgende interparlamentariske organisasjoner:

  • Det parlamentariske partnerskapet Asia-Europa (ASEP)

  • Den interparlamentariske union (IPU)

  • EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen

  • Europarådets parlamentariske forsamling (PACE)

  • Arktisk parlamentarisk samarbeid

  • NATOs parlamentariske forsamling (NATO PA)

  • Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling (OSSE PA)

Årsrapportene som følger, gir et bilde av bredden i Stortingets internasjonale virksomhet. Rapportene beskriver arbeidet i de ulike delegasjonene og et utvalg tema som har preget arbeidet i 2018. Delegasjonene har varierende tematisk og geografisk virkeområde og ulik tilknytning til de multilaterale foraene de gjenspeiler. Noen har tett kontakt med regjeringssidens del av organisasjonen, mens andre har mer indirekte tilknytning. Noen av forsamlingene vedtar resolusjoner gjennom hele året, mens andre gjør sine vedtak på sine årlige sesjoner. Selv om parlamentarikerforsamlingene er ulike i karakter, har de også mange fellestrekk.

Menneskerettigheter og demokratiutvikling står sentralt i flere av parlamentarikerforsamlingene. I PACE er dette den overordnede tematikken, slik det bl.a. også i OSSE PA og IPU inngår i kjernen av organisasjonenes virke. Sikkerhetspolitikk er en fellesnevner for både NATO PA og OSSE PA, mens handelspolitikk er en fellesnevner for EØS/EFTA og ASEP. Utviklingen i nordområdene, særlig konsekvensene av klimaendringene, står sentralt i den arktiske delegasjonen.

Årsrapporten til Nordisk råds delegasjon behandles separat i forbindelse med regjeringens årlige melding om nordisk samarbeid.

Europeisk samarbeid

Europeisk samarbeid står sentralt i flere av Stortingets internasjonale delegasjoner. Storbritannias beslutning om å forlate EU har preget arbeidet i EFTA/EØS-delegasjonen. De pågående skilsmisseforhandlingene og konsekvensene av Brexit for Norge, EFTA og EØS har vært drøftet på møter med parlamentarikere i Brussel og London, og står sentralt i arbeidet i Stortingets europautvalg. De norske delegasjonene til EFTA/EØS og arktisk parlamentarisk samarbeid har lagt vekt på tettere kontakt med kolleger i Europarlamentet, og norske innspill i en tidlig fase av ny politikkutvikling i EØS har vært en prioritet. I PACE har arbeidet vært preget av en overordnet debatt om Europarådets framtid, herunder PACEs rolle og oppdrag. Samtidig fortsetter PACEs samarbeid med Russland å være utfordrende. Den geopolitiske og sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa preget også arbeidet i OSSE PA. Et sterkere multilateralt samarbeid ble identifisert som den viktigste kraften mot sikkerhetsutfordringer, og forsamlingens rolle som brobygger og tillitsskaper ble fremhevet.

Demokrati og menneskerettigheter

PACE har det siste året vært preget av en større gjennomgang av regler og rutiner etter at en ekstern granskningsrapport slo fast at det var grunn til å tro at det var bedrevet korrupsjon og brudd på etiske retningslinjer. Det ble stilt krav om nulltoleranse for uetisk atferd og korrupsjon, ikke bare i PACE, men også i partigrupper og nasjonale parlamenter. PACE har også arbeidet med asylpolitikk, migranters menneskerettigheter, LHBTI og vold og trakassering av kvinnelige parlamentarikere. Kvinner og likestilling har vært en viktig sak også for Stortingets ASEP-delegasjon, som fikk fullt gjennomslag for sine endringsforslag til sesjonens slutterklæring på dette temaet. I NATO PA ble fremmede staters innblanding i demokratiske valg diskutert. En rapport og resolusjon om «hybride» trusler ble vedtatt under hovedsesjonen, samtidig som Russlands innblanding i vestlige lands valg ble fordømt.

IPU vedtok, etter lange diskusjoner i komiteen for demokrati og menneskerettigheter, en resolusjon om å styrke interparlamentarisk samarbeid. Et forslag om å avholde en debatt om parlamentenes rolle når det gjelder diskriminering basert på seksuell orientering, samt respekt for menneskerettighetene til LHTBI-personer, ble nedstemt. Under hovedsesjonen til OSSE PA ble deltakerlandene sterkt oppfordret til å slå ring om menneskerettighetene og OSSEs demokratiske standarder. Det ble dessuten slått fast at en fri, uavhengig og mangfoldig presse må anses som helt nødvendig for å motvirke propaganda, desinformasjon og falske nyheter.

Klima og miljø

Effekten av klimaendringene vises allerede mange steder i verden, og dette preger arbeidet i flere av delegasjonene. Klima og miljø var et hovedtema for den 13. arktiske parlamentarikerkonferansen, og NATO PA vedtok en resolusjon som pekte på at nordområdene igjen har fått stor betydning for NATO på grunn av blant annet klimaendringer. Energi- og klimapolitikk var også et hovedtema for EØS-parlamentarikerkomiteens møte, hvor Stortinget var vertskap. Den norske ASEP-delegasjon spilte inn flere endringsforslag til AIPA-sesjonens slutterklæring om bærekraftig forvaltning av hav, samtidig som de fremhevet viktigheten av å overholde FNs havrettskonvensjon. En enstemmig IPU vedtok på høstsesjonen en resolusjon som oppfordrer medlemsland til å anerkjenne og handle i tråd med det internasjonale klimapanelets rapport om global oppvarming. OSSE PAs slutterklæring fra årets hovedsesjon oppfordret OSSEs deltakerland til å ratifisere og oppfylle Paris-avtalen. I forlengelsen av dette ble også energisikkerhet og økt press på naturressurser diskutert, samt hvordan man kan forebygge tiltagende miljømotivert migrasjon og fraflytting.