Innhald

Årsrapport fra Stortingets delegasjon til det parlamentariske partnerskapet Asia-Europa (ASEP) for 2018

Innledning

Stortingets delegasjon til det parlamentariske partnerskapet Asia-Europa (ASEP) for valgperioden 2013–2021 består av:

Medlemmer

Varamedlemmer

Elin Rodum Agdestein (H), leder

Cecilie Myrseth (A)

Helge André Njåstad (FrP), nestleder

Åslaug Sem-Jacobsen (Sp)

Torstein Tvedt Solberg (A)

Ove Trellevik (H)

Generelt

Stortinget opprettet 18. juni 2015 delegasjonen til det parlamentariske partnerskapet Asia-Europa, Asia-Europe Parliamentary Partnership (ASEP). ASEP er et parlamentarisk forum knyttet til dialogen som er etablert på regjeringsnivå mellom Europa og Asia om politiske, økonomiske og kulturelle spørsmål (det såkalte ASEM-samarbeidet).

ASEM ble etablert i 1996 av EU og Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) sammen med Kina, Japan og Sør-Korea. Siden 1996 er samarbeidet betraktelig utvidet og teller nå 52 partnere. Norge ble tatt opp som medlem sammen med Sveits og Bangladesh i 2012. Som en direkte konsekvens ble Stortinget invitert til å delta i ASEP, som består av nasjonale parlamentarikere fra alle ASEM-landene og fra Europaparlamentet.

Deltakelse i ASEP har skapt en god plattform i Stortinget for parlamentarisk kontakt med asiatiske land og økt kompetanse om Asia. Den økonomiske og geopolitiske utviklingen i Asia, Kinas rolle i regionen og globalt, og de asiatiske landenes økte innflytelse i multilaterale fora, særlig i klima- og handelsavtaler, har stadig økende betydning for norsk politikk. Norges vektlegging av samarbeidet i regionen, både som sektordialogpartner i ASEAN, gjennom EFTA (handel), og ikke minst med nye relasjoner til Kina, gjør at også Stortinget er direkte berørt.

Hovedsaker i 2018

En sentral begivenhet for ASEP i 2018 var deltakelsen på den årlige sesjonen til ASEAN-landenes interparlamentariske forsamling (AIPA), i Singapore, 3.–7. september. Stortinget var invitert som spesiell gjest på bakgrunn av en søknad om å bli tatt opp som fast observatør i AIPA. Søknaden ble sendt av stortingspresidenten til presidenten for Singapores parlament, i februar 2018. Fra og med opprettelsen av ASEP-delegasjonen har det vært et ønske om at delegasjonen skal ha et bredt Asiaengasjement. Formålet med å bli fast observatør i AIPA er at Stortinget skal komme tettere på utviklingen i en region som er av økende betydning for Norge. ASEAN, en samling av ti sørøstasiatiske land, utgjør i dag Norges tredje største handelspartner på tjenester og femte største på varer. Norge og ASEAN inngikk i 2015 et sektordialogpartnerskap. For Stortinget er det viktig å utvikle bånd til kolleger i de nasjonale parlamentene i disse landene og gi det norske samarbeidet med ASEAN en viktig parlamentarisk dimensjon. AIPA vedtok å utsette behandlingen av observatørsøknader i 2018, i påvente av nye retningslinjer. Stortingets søknad ble derfor også utsatt, og vil ikke kunne behandles før generalforsamlingen til AIPA i Vietnam 2020. AIPA har allerede 12 faste observatørland, og medregnet Norge var det i 2018 fire nye søkere (Norge, Marokko, Georgia og Pakistan). Delegasjonsmedlem Torstein Tvedt Solberg deltok på vegne av ASEP-delegasjonen på sesjonen i 2018.

Hovedaktiviteten i 2018 var ASEP-sesjonen i Brussel 27.–28. september, hvor Europaparlamentet var vertskap. Stortingets delegasjon ble ledet av nestleder Helge André Njåstad. Øvrige deltakere fra ASEP-delegasjonen var Åslaug Sem-Jacobsen og Ove Trellevik. Stortingets delegasjon hadde på forhånd spilt inn endringsforslag til sesjonens slutterklæring. Endringsforslagene fokuserte på kvinner og likestilling og bærekraftig forvaltning av hav. I forhandlingene om slutterklæringen fikk den norske delegasjonen fullt gjennomslag for alle sine forslag. Alle Stortingets delegater holdt innlegg under sesjonens paneldebatter. Viktigheten av et styrket multilateralt samarbeid ble trukket fram av alle, enten det gjaldt satsing på WTO eller overholdelse av FNs havrettskonvensjon.

Delegasjonens planer for 2019

I 2019 vil delegasjonen gjennomføre arbeidsbesøk til Indonesia og Singapore, 3. til 9. mars. Hovedformålet med reisen er at ASEP-delegasjonen skal øke sin kunnskap om Asia, herunder to land som er sentrale partnere for Norge innen handel og økonomi og bærekraftig utvikling: Indonesia og Singapore. Det er også et mål å bli bedre kjent med hvordan de sørøstasiatiske landene samarbeider innenfor ASEAN, og hvorfor ASEAN er en så viktig partner for Norge. Under besøket vil delegasjonen også møte generalsekretæren i AIPA.

AIPA avholder i 2019 sin generalforsamling i august, med Thailand som vertsland. Stortingets ASEP-delegasjon har et ønske om å bli invitert som gjest til generalforsamlingen og delta aktivt der. Blir delegasjonen invitert, vil det være et mål å avholde bilaterale møter med alle de ti nasjonale parlamentene i ASEAN og basere disse på en positiv dialog rundt felles interesser innenfor ASEAN-samarbeidet, med et særlig fokus på bærekraftsmålene.

Oslo, den 26. februar 2019

Elin Rodum Agdestein (H)

delegasjonsleder