Innhald

Årsrapport fra Stortingets delegasjon til det parlamentariske partnerskapet Asia-Europa (ASEP) og ASEAN (The Association of Southeast Asian Nations) interparlamentariske forsamling (AIPA) 2020

Stortingets delegasjon til det parlamentariske partnerskapet Asia-Europa (ASEP) og ASEANs interparlamentariske forsamling (AIPA)* 2020 for valgperioden 2017–2021 består av:

Medlemmer

Varamedlemmer

Elin Rodum Agdestein (H), leder

Åsunn Lyngedal (A)

Helge André Njåstad (FrP), nestleder

Åslaug Sem-Jacobsen (Sp)

Torstein Tvedt Solberg (A)

Ove Trellevik (H)

Generelt

Stortinget opprettet 18. juni 2015 en fast delegasjon til det parlamentariske partnerskapet Asia-Europa (ASEP). Delegasjonens arbeidsområde ble 19. november 2020 utvidet til å omfatte ASEANs interparlamentariske forsamling (AIPA) etter at Stortinget ble tatt opp som fast observatør i september samme år.1

ASEP er et parlamentarisk forum knyttet til dialogen som er etablert på myndighetsnivå mellom Europa og Asia knyttet til politiske, økonomiske og kulturelle spørsmål (det såkalte ASEM-samarbeidet). ASEM ble etablert i 1996 av EU og ASEAN sammen med Kina, Japan og Sør-Korea. Siden 1996 er samarbeidet betraktelig utvidet og teller nå 52 partnere. Norge ble tatt opp som medlem i 2012. Som en direkte konsekvens ble Stortinget tatt opp som medlem i ASEP i 2014. ASEP består av nasjonale parlamentarikere fra alle ASEM-landene og fra Europaparlamentet. Europa og Asia er vertskap for ASEP-møtene annethvert år.

Deltakelse i ASEP er en god plattform for parlamentarisk kontakt med asiatiske land og for å følge utviklingen i Asia. Denne regionen er av økende handels- og utenrikspolitisk betydning for Norge. Norge har for eksempel flere pågående frihandelsforhandlinger med ASEAN-landene gjennom EFTA.

AIPA er en interparlamentarisk forsamling bestående av nasjonale parlamenter i de ti ASEAN-landene i Sørøst-Asia samt nasjonale parlamenter i en rekke observatørland i Asia, Stillehavet og Europa. Norske myndigheter har siden 2015 hatt et sektordialogpartnerskap med ASEAN. Partnerskapet dekker et bredt spekter av samarbeidsområder. Stortinget har hvert år fra og med 2018 deltatt som gjest på AIPAs årlige generalforsamlinger og jobbet strukturert med å etablere tettere relasjoner til ASEAN-landene.

1. Delegasjonen endret med dette navn til Stortingets delegasjon til det parlamentariske partnerskapet Asia-Europa (ASEP) og ASEANs interparlamentariske forsamling (AIPA), ASEP/AIPA-delegasjonen.

Hovedsaker i 2020

Koronapandemien medførte at ingen av reisene delegasjonen skulle ha deltatt på i 2020, lot seg gjennomføre. Delegasjonen skulle ha deltatt på sesjonen i ASEP i Kambodsja og som gjest på AIPAs generalforsamling i Vietnam høsten 2020. Mens vertskapslandet Kambodsja valgte å utsette ASEP-sesjonen til man kan møtes fysisk, valgte AIPAs vertskapsland Vietnam å gjennomføre en digital generalforsamling i september. Stortinget deltok aktivt på den digitale forsamlingen.

Observatørstatus i AIPA

Stortinget ble på AIPAs 41. generalforsamling, i september, tildelt status som observatør. Stortinget deltok under den digitale generalforsamlingen med innlegg fra både stortingspresident og leder for ASEP/AIPA-delegasjonen. Under den fysiske opptaksseremonien i Vietnam var Stortinget representert ved Norges ambassade. Observatørrollen innebærer at Stortinget inviteres til AIPAs årlige generalforsamlinger og får anledning til tett dialog med de ti ASEAN-landene, både under og mellom generalforsamlingene. Denne dialogen vil være med på å styrke de interparlamentariske relasjonene med en region av økende betydning for Norge.

Både under generalforsamlingen og i oppfølging i etterkant har delegasjonen understreket viktigheten av samarbeid innenfor bærekraft, med særlig fokus på energi og klima, hav, samt kvinner og likestilling. Handel og næringsliv vil også stå sentralt. Det er ønske om dialog med AIPA-kolleger om parlamentenes rolle med hensyn til representasjon, lovarbeid og kontroll med respektive myndigheter på de ulike politikkområdene.

Kompetanse- og nettverksbygging

Delegasjonen er opptatt av kompetanse- og nettverksbygging mellom formelle ASEP- og AIPA-sesjoner og har vært aktiv med å organisere møter og fagseminarer. Et gjentagende tema har vært betydningen av Asias økonomiske vekst og stormaktrivalisering mellom USA og Kina.

I februar holdt delegasjonen et fagseminar på Stortinget med representanter for norsk næringsliv for å se nærmere på muligheter og utfordringer for norske bedrifter i Asia. Det ble lagt særlig vekt på hvordan næringslivsutvikling i større grad knyttes opp mot FNs bærekraftsmål.

Delegasjonen opprettholdt den aktiviteten som var mulig med hensyn til smittevern ila. 2020. Delegasjonen ønsket nye ambassadører fra Vietnam og Thailand velkommen til Norge, førstnevnte i et fysisk møte utenfor Stortinget og sistnevnte digitalt. Delegasjonen gjennomførte også et digitalt fagseminar med delegasjonen for arktisk parlamentarisk samarbeid og delegasjonen til NATOs parlamentarikerforsamling om geopolitiske implikasjoner av Kina i Arktis. Delegasjonen er opptatt av å styrke synergien mellom de interparlamentariske delegasjonene på Stortinget gjennom denne type fagseminarer, og planlegger mer av det samme i 2021.

Etter at det ble klart at Stortinget ble tatt opp som observatør i AIPA har delegasjonsleder også gjennomført et digitalt arbeidsmøte med generalsekretæren for AIPA om rollen som observatør framover.

Delegasjonens planer for 2021

I 2021 vil delegasjonen fortsette å følge opp sin nye status som observatør i AIPA. Det er planlagt å avholde introduksjonsmøter med alle ti AIPA-medlemmer, deltakelse på seminarer i regi av AIPA-sekretariatet og på den 42. generalforsamling i Brunei. Delegasjonen vil også opprette kontakt med andre observatørland.

Delegasjonen vil delta på ASEP-sesjonen i Kambodsja når det blir avklart når den kan avholdes.

Av øvrige aktiviteter kan det nevnes møte med politisk ledelse i Utenriksdepartementet og internt fagseminar om handelsavtaler i samarbeid med Stortingets EFTA/EØS-delegasjon. Delegasjonen vil også fortsette å ta imot besøk fra delegasjoner og pleie kontakt med ambassadører fra asiatiske land på egnet måte.

Oslo, den 15. januar 2021

Elin Rodum Agdestein

delegasjonsleder