Innhald

Årsrapport fra Stortingets delegasjon til Den interparlamentariske union (IPU) for 2020

Stortingets delegasjon til Den interparlamentariske union (IPU) for valgperioden 2017–2021 består av følgende representanter:

Medlemmer

Personlige varamedlemmer

Ulf Isak Leirstein (uavhengig), leder

Karin Andersen (SV)

Hege Haukeland Liadal (A), nestleder

Åsmund Aukrust (A)

Ove Trellevik (H)

Elin Rodum Agdestein (H)

Marit Arnstad (Sp)

Geir Jørgen Bekkevold (KrF)

Generelt

IPU ble etablert i 1889 og er en verdensomspennende parlamentarikerforsamling med medlemmer fra 179 land. Forsamlingen arbeider for å fremme fred, samarbeid og utvikling av representativt demokrati. Tiltak for økt kvinnelig deltakelse i parlamenter og i politikk generelt har høy prioritet. IPUs arbeidsmåter er erfaringsutveksling og informasjonsdeling mellom parlamentene, tematiske programmer iverksatt av IPUs sekretariat, og tilrettelegging for parlamentarisk engasjement i viktige internasjonale spørsmål.

I IPU er det etablert fire faste komiteer for henholdsvis fred og internasjonal sikkerhet, for bærekraftig utvikling, finansiering og handel, for menneskerettigheter og demokrati og for FN-spørsmål. I tillegg finnes det særskilte fora for kvinnelige parlamentarikere og unge parlamentarikere, en komité for Midtøsten-spørsmål og en komité for parlamentarikeres menneskerettigheter, som følger opp sakene til fengslede parlamentarikere.

Det finner sted to årlige sesjoner, én om høsten og én om våren. Sesjonene har et hovedtema, og et såkalt hastetema (emergency item).

Høringer i FN om bærekraftsmål 4: Utdanning

Delegasjonen deltok på høringer i regi av FN og IPU i New York i februar 2020 om FNs bærekraftsmål 4: Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle. I Norges innlegg la Åsmund Aukrust vekt på hvilken positiv effekt på inkludering og samhørighet det har at de aller fleste i Norge går i den samme offentlige skolen. Aukrust understreket videre hvor viktig det er å ha et system som gir mulighet til påfyll av kunnskap gjennom hele livet. Delegasjonen besøkte også Tysklands FN-delegasjon og fikk en orientering om arbeidet i Sikkerhetsrådet.

Felles nordisk studiebesøk i Washington

De nordiske IPU-delegasjonene reiste videre til Washington, hvor ambassadene hadde forberedt et omfattende program for de nordiske IPU-delegatene. De fikk møte rådgivere i Senatet, utredningstjenesten i Kongressen, utenriksdepartementet og eksperter fra tenketanker og akademia. Tema var amerikansk innenrikspolitikk, herunder presidentvalget, utenrikspolitikk, handelspolitikk, Arktis, USAs forhold til Kina og Russland, NATO og transatlantiske relasjoner, samt teknologi og sikkerhet.

Covid-19-pandemien og IPU

Pandemien fikk store konsekvenser for IPUs virksomhet i 2020. Vårsesjonen, som skulle ha funnet sted i Genève i mars, ble avlyst. IPU arrangerer i samarbeid med FN hvert femte år en verdenskonferanse for parlamentspresidenter. Denne skulle vært avholdt i Wien, Østerrike, i august. En redusert digital konferanse måtte holdes i stedet. Her deltok stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen sammen med 114 av sine kolleger.

IPUs høstsesjon var planlagt i Kigali, Rwanda, i oktober, men også denne måtte avlyses. I stedet ble det avholdt et digitalt møte i Governing Council 1.–4. november. Dette er IPUs organ for administrative saker. Organisasjonens regnskap og budsjett ble behandlet og godkjent. Portugiseren Duarte Pacheco ble valgt til ny IPU-president for en periode på tre år. Her benyttet man en verdensomspennende digital avstemningsløsning som fungerte godt. Det lyktes også å få innvalgt stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen i komiteen som skal forberede annen del av parlamentspresidentkonferansen, inkludert kvinnetoppmøtet. Denne skal etter planen avholdes fysisk i Wien i juli 2021. På møtet i Governing Council deltok fra delegasjonen leder Ulf Isak Leirstein, nestleder Hege Haukeland Liadal og Ove Trellevik.

Planer for delegasjonens arbeid i 2021

Pandemisituasjonen medfører stor usikkerhet for aktiviteter i 2021. IPUs vårsesjon 2021 er foreløpig planlagt til Genève i mai/juni, og høstsesjonen planlegges lagt til Kigali, Rwanda, i november. Delegasjonen vil også forsøke å gjennomføre et besøk fra sine britiske kolleger til Oslo. Invitasjonen ble meget godt mottatt i London, men pandemien forhindret britene i å reise til Norge i 2020.

Oslo, den 15. januar 2021

Ulf Isak Leirstein

delegasjonsleder