Innhald

Årsrapport fra Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen for 2020

Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen for valgperioden 2017–2021 består av:

Medlemmer

Varamedlemmer

Svein Roald Hansen (A), leder

Espen Barth Eide (A)

Heidi Nordby Lunde (H), nestleder

Fredric Holen Bjørdal (A)

Rigmor Aasrud (A)

Åsunn Lyngedal (A)

Ingunn Foss (H)

Margunn Ebbesen (H)

Morten Ørsal Johansen (FrP)

Tage Pettersen (H)

Sigbjørn Gjelsvik (Sp)

Terje Halleland (FrP)

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Solfrid Lerbrekk (SV)

Carl-Erik Grimstad (V)

Steinar Reiten (KrF)

Delegasjonen utgjør en sentral del av Stortingets arbeid med Norges forhold til EU, EØS og EFTA. Til tross for pandemi og restriksjoner benyttet delegasjonen seg i 2020 av de ulike mulighetene for digital kontakt med Europaparlamentet og andre EU-institusjoner. Spørsmål av særlig viktighet var betydningen av koronapandemien for samarbeidet med EU (EØS) og handelspolitikken (EFTA), og brexit. Som medlemmer av Stortingets europautvalg bidro delegasjonen til sammenheng mellom arbeidet ute, i det interparlamentariske (EFTA-parlamentarikerkomiteene), og hjemme, i Europautvalget og ulike fagkomiteer. Dette er i samsvar med målet om en mer aktiv politikk overfor EU i Innst. S. nr. 115 (2006–2007) om Gjennomføring av europapolitikken og i Innst. 227 S (2012–2013) om EØS-avtalen og Norges øvrige avtaler med EU.

Organisering av EFTA/EØS-parlamentarikerkomiteene

EFTA-parlamentarikerkomiteen består av representanter for de fire EFTA-landenes parlamenter (Island, Liechtenstein, Norge og Sveits). De sveitsiske representantene er observatører i EØS-spørsmål. Komiteen er den minste av de interparlamentariske forsamlingene som Stortinget deltar i, men er kanskje den som jobber med flest saker som faktisk kommer til behandling i Stortinget, inkludert viktige samtykkesaker (EØS-relatert og handelsavtaler).

EFTA-parlamentarikerkomiteens oppgave er å drøfte EFTA-samarbeidets og EØS-avtalens utvikling, samt et vidt spekter av aktuelle europa- og handelspolitiske spørsmål. Den politiske og økonomiske utviklingen i hvert EFTA-land er også viktig. Komiteen virker som et konsultativt organ for EFTAs ministerråd. De halvårlige møtene med EFTAs ministre (fra Norge næringsministeren) utgjør derfor en sentral del av komiteens arbeid. Her gir parlamentarikerkomiteen innspill til strategi og innhold i EFTAs handelsforhandlinger. Komiteen møter også EØS/EFTA-ministrene (fra Norge EU/EØS-ministeren) i forbindelse med EØS-rådet i Brussel hver høst. Dette styrker den parlamentariske og politiske dialogen i EØS.

Delegasjonen deltar videre i Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen med Europaparlamentet. Den skal bidra til bedre forståelse mellom Europaparlamentet og EØS/EFTA-statenes parlamenter på de områder som omfattes av EØS-avtalen. Komiteen møtes halvårlig og gir uttalelser om aktuell politikkutvikling i resolusjoner til EØS-rådet (utenriksministre i EØS/EFTA og EUs utenrikspolitiske ledelse).

Delegasjonens virksomhet i 2020

2020 ble for EFTA-parlamentarikerkomiteen dominert av to store saker: koronapandemien og brexit. Rent praktisk medførte pandemien at alle møter ble flyttet til digitale plattformer. Til tross for utfordringer knyttet til dette ble alle møter holdt som planlagt.

Koronapandemien hadde også betydning for substansen i arbeidet, både med hensyn til EØS og handelspolitikken. I forholdet til EU var det særlig utfordringer knyttet til fri bevegelse av varer og personer i det indre marked, samordning knyttet til reiserestriksjoner, økt samarbeid innenfor helse og felles innkjøp av vaksiner som preget diskusjonene. Komiteen så også nærmere på hvordan EUs langtidsbudsjett og vektlegging av grønn og digital omstilling i gjenreisningsarbeidet etter pandemien vil kunne prege samarbeidet i EØS fremover, både gjennom programdeltakelse, konkret politikkutforming og forhandlinger om en ny runde med EØS-midler.

EFTA-parlamentarikerkomiteene diskuterte også betydningen av pandemien for internasjonal handel, for globale verdikjeder og for EFTAs handelsforhandlinger. I samtale med tidligere WTO-sjef, Pascal Lamy, ble det lagt særlig vekt på hvordan pandemien vil prege den allerede prekære utviklingen i WTO, fremtiden til EUs handelspolitikk og forholdet mellom USA, EU og Kina.

Brexit fortsatte å dominere arbeidet til delegasjonen og EFTA-parlamentarikerkomiteen, slik den har gjort det siden folkeavstemningen i Storbritannia i 2016. Arbeidet spisset seg til mot slutten av 2020 da overgangsperioden, hvor Storbritannia for alle praktiske formål var omfattet av EØS-avtalen, nærmet seg slutten, og forhandlinger om midlertidige løsninger og fremtidige avtaler dro seg til. Brexit var også et sentralt tema i møtet med Europaparlamentet på høsten.

Et tredjelandsbesøk til Thailand for å fremme oppstart av handelsforhandlinger mellom EFTA og Thailand ble utsatt til 2021, men EFTA-parlamentarikerkomiteen holdt digitale møter med det thailandske parlamentet og den thailandske visehandelsministeren, for å berede grunnen for et senere besøk.

EFTA-parlamentarikerkomiteen fortsatte også å engasjere seg i helt konkrete handelsspørsmål og fikk gjennomslag for noen av sine foreslåtte endringer til EFTAs nye kapittel om bærekraft. Komiteen ga også innspill til arbeidet med nytt kapittel om digital handel og vektla mer åpenhet i EFTAs handelsforhandlinger.

I Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen bar året preg av pandemihåndtering i det indre marked, men det ble også tid til helt konkrete EØS-saker som Europakommisjonens forslag til minstelønnsdirektiv. EFTA-parlamentarikerkomiteen organiserte et eget møte med Europakommisjonen og Europaparlamentet om dette. Det var også tema i møtet med EØS/EFTA-ministrene på høsten.

Delegasjonens virksomhet i 2021

Pandemihåndtering, brexit og internasjonal handelspolitikk vil prege delegasjonens arbeid også i 2021. Nå som Storbritannia og EU har konkludert en handelsavtale, vil det bli viktig å se hvordan denne vil fungere i praksis og hvordan den vil påvirke Norges forhandlinger med Storbritannia om en bilateral handelsavtale.

Utviklingen i WTO vil også stå sentralt. Det vil knyttes spesielt stor spenning til (det utsatte) WTO-toppmøte i Kasakhstan, i en svært kritisk fase for det multilaterale handelssamarbeidet. For delegasjonen og EFTA-parlamentarikerkomiteen vil det være spesielt viktig å følge med på effekten av pandemien på den videre utviklingen av verdenshandelen, og betydningen av valget av ny amerikansk president for det multilaterale handelsregimet og det handelspolitiske forholdet mellom USA, Kina og EU.

Ut over dette vil EFTA-parlamentarikerkomiteen følge utviklingen i EUs handelspolitikk tett, spesielt i lys av den grønne gjenreisningen etter pandemien, og se dette i sammenheng med EFTAs pågående handelsforhandlinger. Komiteen planlegger et tredjelandsbesøk til Thailand for å støtte opp under handelsforhandlinger mellom EFTA og Thailand.

Innenfor EØS vil arbeidet i 2021 fortsatt preges av betydningen av pandemien for det indre marked og fokuset på grønn og digital omstilling. Komiteen og delegasjonen vil også konsentrere seg om helt konkrete EØS-saker knyttet til blant annet arbeidsliv, energi og klima, programdeltakelse og EØS-midler.

Oslo, den 11. januar 2021

Svein Roald Hansen

delegasjonsleder