Innhald

Årsrapport fra Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling for 2020

Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling i 2020 besto av følgende representanter:

Medlemmer

Varamedlemmer

Siv Mossleth (Sp), leder

Knut Arild Hareide (KrF)

Sivert Bjørnstad (FrP), nestleder

Hans Andreas Limi (FrP)

Åsmund Aukrust (A)

Nicholas Wilkinson (SV)

Torill Eidsheim (H)

Elin Rodum Agdestein (H)

Kari Henriksen (A)

Ingrid Heggø (A)

Abid Q. Raja (V) (André N. Skjelstad (V) fra 24. januar 2020)

Mari Holm Lønseth (H)

Representantenes komitétilknytning i OSSE PA er som følger:

Komité

Medlemmer

Første komité (politikk og sikkerhet)

Sivert Bjørnstad og Abid Q. Raja (André N. Skjelstad fra 24. januar 2020)

Andre komité (økonomi, vitenskap, teknologi og miljø)

Åsmund Aukrust og Torill Eidsheim

Tredje komité (demokrati, menneskerettigheter og humanitære spørsmål)

Siv Mossleth og Kari Henriksen

Følgende representanter har verv i OSSEs parlamentarikerforsamling:

Medlem

Verv

Kari Henriksen

Vise-president og rapportør i tredje komité (demokrati, menneskerettigheter og humanitære spørsmål)

Torill Eidsheim

Spesialrepresentant for Arktis

Abid Q. Raja

Leder for OSSE PAs ad hoc-komité for anti-terrorarbeid (til 24. januar 2020)

Generelt

OSSEs parlamentariske forsamling (OSSE PA) ble opprettet i 1991 og har en rådgivende funksjon overfor OSSEs ministerråd. Formålet er å bidra til interparlamentarisk dialog og samarbeid, fremme utviklingen av demokrati, bidra til konfliktforebygging og konfliktløsning, drøfte politiske tema av betydning for organisasjonen og etterse gjennomføringen av OSSEs vedtak. Forsamlingen har 323 medlemmer fra 56 parlamenter. Forsamlingen spiller en sentral rolle i forbindelse med valgobservasjoner, hvor den samarbeider med OSSEs kontor for demokratiske institusjoner og menneskerettigheter (ODIHR). Forsamlingen har tre faste komiteer: første komité for politiske og sikkerhetsmessige spørsmål, andre komité for økonomi, vitenskap, teknologi og miljø og tredje komité for demokrati samt for menneskerettigheter og humanitære saker. OSSE PAs viktigste møte er hovedsesjonen, som finner sted årlig i juli. Hovedsesjonen munner ut i en erklæring med resolusjoner. I tillegg gjennomføres det et vintermøte i Wien, OSSEs hovedsete, og et høstmøte i et av medlemslandene. De nordisk-baltiske landene har jevnlige koordineringsmøter.

Hovedsaker i 2020

Hovedtemaene under vintermøtet i forsamlingen i Wien i februar 2020 ble OSSEs verktøy og mekanismer for å løse frosne konflikter, sikkerhetsimplikasjoner av klimaendringene, samt multilateralt samarbeid for menneskerettigheter. I første komité (sikkerhetspolitiske spørsmål) la man vekt på hvordan OSSEs verktøykasse best kunne brukes for å løse frosne konflikter i regionen. I andre komité (økonomi og miljø) ble sikkerhetsimplikasjonene av klimaendringer og parlamentarikeres rolle debattert. Delegasjonsmedlem Torill Eidsheim åpnet debatten i kraft av å være spesialrepresentant for arktiske spørsmål og vektla klimaendringer og behovet for handling. I tredje komité (demokrati og menneskerettigheter) la delegasjonsmedlem og visepresident Kari Henriksen fram sine forslag til fire overordnede temaer for rapport og resolusjon for hovedsesjonen: tillit, inkludering, beskyttelse og lovgivning. Hun understreket særlig at parlamentarikere må være vaktbikkjer for at menneskerettighetene overholdes, og har ansvar for at systemene i hjemlandet oppfyller de internasjonale forpliktelsene OSSE-landene har tatt på seg.

Som følge av reiserestriksjonene under koronapandemien ble aktiviteten i OSSE PA videreført på digitale plattformer. Det ble tatt initiativ til en serie med nettmøter om pandemiens påvirkning på de ulike deltakerstatene. Det var bred deltakelse i møtene. I et nettmøte om påvirkningen på demokratier og menneskerettigheter kom det fram at flere lands unntakslover begrenset både rettigheter og parlamentenes rolle. Delegasjonens medlemmer har også hatt fokus på likestillingsaspekter både ved nedstengningen og i arbeidet til selve forsamlingen.

Hovedsesjonen i 2020 skulle ha funnet sted i Vancouver, men ble avlyst på grunn av pandemien. Alle vervene i ledelsen av organisasjonen ble forlenget. Det ble avholdt uformelle, digitale møter i «Standing Committee» i hhv. juli og november. Behovet for å kunne gjennomføre formelle møter som kan ta beslutninger, ble klart uttrykt fra norsk side sommeren 2020. Den norske delegasjonen bidro til å utarbeide nødprosedyrer som trolig vil muliggjøre formelle digitale møter i 2021, herunder valg til lederverv i forsamlingen.

Paris-charteret fra 1990 («Charter of Paris for a New Europe») inneholder grunnlaget for OSSEs brede tilnærming til sikkerhet og bygger på Helsinki-avtalen fra 1975. OSSE PA markerte 30-årsjubileet i et eget nettmøte under OSSEs ministermøte. Delegasjonsmedlem Kari Henriksen deltok i kraft av vervet som visepresident i OSSE PA i et eget møte i OSSEs tredje komité om Paris-charteret. Hun understreket at charterets innhold er imponerende sett med dagens øyne, og at alle OSSEs deltakerstater bør gjennomføre det. Prinsipper som ytringsfrihet, forsamlingsfrihet og trosfrihet brytes hver dag i deler av OSSE-regionen.

Ordskiftet om de frosne konfliktene i OSSE-regionen, som Nagorno-Karabakh, Abkhasia og Tskhinvali i Georgia, Transnistria i Moldova og Krim-halvøya og konflikten i Øst-Ukraina, var skarpt også i 2020. Situasjonen i Hviterussland etter valget 9. august ble også drøftet på forsamlingens møter. OSSE PAs byrå tilbød også å reise til Hviterussland og bidra til dialog. Hviterussiske myndigheter ønsket ikke dette. OSSE PAs byrå holdt et nettmøte der lederen for den hviterussiske OSSE PA-delegasjonen og opposisjonsleder Svetlana Tikhanovskaja deltok. OSSE PA fremstod også i 2020 som svært delt, ofte med Russland isolert på den ene siden.

Spesialrepresentant i OSSE PA for arktiske spørsmål, Torill Eidsheim, tok initiativ til et webinar om Arktis og klima. Nettmøtet var en del av innsatsen for å reetablere miljø- og klimaspørsmål som et sentralt tema på OSSEs agenda og synliggjøre sammenhengen mellom klimaendring og sikkerhet.

OSSE PA deltok i færre valgobservasjoner enn planlagt i 2020 pga. pandemien. Delegasjonsmedlem Kari Henriksen ledet i kraft av vervet som visepresident i OSSE PA forsamlingens korttidsobservatører under presidentvalget i USA under strenge smittevernhensyn. Hun deltok også digitalt i OSSE PAs valgobservasjon av parlamentsvalget i Montenegro.

Delegasjonens planer for 2021

Delegasjonen vil opprettholde fokus på saker som tradisjonelt har vært av betydning for Norge, for eksempel demokratiutvikling og menneskerettigheter. Delegasjonen vil også bruke sesjonene og vervene delegasjonsmedlemmene innehar, til å fremme norske prioriteringer. Deltakelse i valgobservasjonsoppdrag er et viktig bidrag til OSSEs målsettinger om demokratiutvikling og støtte til menneskerettigheter også under pandemien. Delegasjonsmedlem Kari Henriksen stiller som kandidat til vervet som president i OSSE PA. Valget finner sted i juli 2021.