Innstillingar

Innstillingar er framlegg frå komiteane til vedtak i Stortinget.

Komitéinnstillingane om budsjettet har nummer 2 til og med 17. Dei finn du att nedst i lista.

Oversyn over fristane komiteane har for å levera innstillingar
RSS-feed med nye innstillingar til Stortinget
Korleis lesa ei innstilling

Historiske dokument tilbake til 1814 finn du her:
Stortingsforhandlingar 1814–2001

Avgrens utvalet

Finn innstillinger etter

Arbeids- og sosialkomiteen (33)

 • Innst. 409 S (2018-2019)

  Dokument 8:138 S (2018–2019)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Per Olaf Lundteigen, Siv Mossleth, Geir Inge Lien og Bengt Fasteraune om en nasjonal opptrappingsplan for VTA–plasser (varig tilrettelagt arbeid)
 • Innst. 375 L (2018-2019)

  Prop. 116 L (2018–2019)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i folketrygdloven (gradering av pleiepenger og økt kompensasjonsgrad for sykepenger til selvstendig næringsdrivende)
 • Innst. 315 L (2018-2019)

  Prop. 74 L (2018–2019)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i arbeidsmiljøloven (varsling)
 • Innst. 314 L (2018-2019)

  Prop. 87 L (2018–2019)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i lov om Statens pensjonskasse, samordningsloven og enkelte andre lover (ny tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor)
 • Innst. 311 S (2018-2019)

  Dokument 8:115 S (2018–2019)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Olaf Lundteigen, Geir Adelsten Iversen og Kjersti Toppe om automatisk allmenngjøring av lønnsbestemmelsene i tariffavtaler som har et lavere lønnsnivå enn 80 pst. av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn
 • Innst. 310 S (2018-2019)

  Dokument 8:114 S (2018–2019)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Olaf Lundteigen, Geir Adelsten Iversen, Siv Mossleth og Willfred Nordlund om HMS-kort på bygge- og anleggsarbeidsplasser
 • Innst. 278 L (2018-2019)

  Prop. 75 L (2018–2019)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i folketrygdloven, samordningsloven og enkelte andre lover (samleproposisjon)
 • Innst. 277 S (2018-2019)

  Prop. 56 S (2018–2019)

  Innstilling frå arbeids- og sosialkomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 215/2018 av 26. oktober 2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2014/67/EU om håndheving av utsendingsdirektivet og endring av IMI-forordningen (håndhevingsdirektivet)
 • Innst. 267 S (2018-2019)

  Dokument 8:91 S (2018–2019)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om forbud mot innleie av arbeidskraft fra virksomheter som ikke er produksjonsbedrifter
 • Innst. 266 S (2018-2019)

  Dokument 8:80 S (2018–2019) og Dokument 8:85 S (2018–2019)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om to representantforslag som omhandler arbeidsavklaringspenger, samt varighetsbegrensningen i arbeidsavklaringsperioden
 • Innst. 251 S (2018-2019)

  Prop. 49 LS (2018–2019)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i skipsarbeidsloven mv. og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 258/2018 av 5. desember 2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/1794 om arbeidsrettigheter for sjøfolk
 • Innst. 250 L (2018-2019)

  Prop. 49 LS (2018–2019)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i skipsarbeidsloven mv. og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 258/2018 av 5. desember 2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/1794 om arbeidsrettigheter for sjøfolk
 • Innst. 246 S (2018-2019)

  Meld. St. 16 (2018–2019)

  Innstilling frå arbeids- og sosialkomiteen om Årsmelding 2018 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer – BERIKTIGET
 • Innst. 232 S (2018-2019)

  Prop. 50 S (2018–2019)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Pensjonar frå statskassa
 • Innst. 230 S (2018-2019)

  Prop. 48 S (2018–2019)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2019 under Arbeids- og sosialdepartementet (som følge av IA-avtalen 2019–2022)
 • Innst. 216 S (2018-2019)

  Dokument 8:50 S (2018–2019)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Karin Andersen, Sheida Sangtarash og Solfrid Lerbrekk om tiltak for familier med store pleie- og omsorgsbehov
 • Innst. 188 S (2018-2019)

  Dokument 8:51 S (2018–2019)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski, Solfrid Lerbrekk, Arne Nævra og Karin Andersen om å legge til rette for at uføre får de beste muligheter til å ha en tilknytning til arbeidslivet
 • Innst. 187 L (2018-2019)

  Dokument 8:46 L (2018–2019)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Olaf Lundteigen, Sigbjørn Gjelsvik og Kjersti Toppe om endring av lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser
 • Innst. 186 S (2018-2019)

  Dokument 8:53 S (2018–2019)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jonas Gahr Støre, Hadia Tajik, Arild Grande, Leif Audun Sande og Lise Christoffersen om forbedringer i regelverket for yrkesskadeerstatning
 • Innst. 185 L (2018-2019)

  Dokument 8:57 L (2018–2019)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Per Olaf Lundteigen, Kjersti Toppe, Sigbjørn Gjelsvik og Nils T. Bjørke om ei endring av arbeidsmiljølova slik at Arbeidstilsynet får heimel til å handheva lovføresegner om innleige frå bemanningsføretak
 • Innst. 184 S (2018-2019)

  Dokument 8:63 S (2018–2019)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken og Eirik Faret Sakariassen om å hindre en utvikling der arbeidstakere mister fundamentale rettigheter
 • Innst. 180 S (2018-2019)

  Dokument 8:54 S (2018–2019)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om tiltak mot seksuell trakassering i arbeidslivet
 • Innst. 136 S (2018-2019)

  Dokument 8:33 S (2018–2019)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hadia Tajik, Arild Grande, Lise Christoffersen og Leif Sande om gjennomsnittsberegning av arbeidstid
 • Innst. 135 S (2018-2019)

  Dokument 8:37 S (2018–2019)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å hindre fagforeningsknusing
 • Innst. 115 L (2018-2019)

  Prop. 34 L (2018–2019)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Service og Handel i forbindelse med tariffoppgjøret 2018 (Pleie- og omsorgsoverenskomsten)
 • Innst. 108 S (2018-2019)

  Dokument 8:17 S (2018–2019)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om en arbeidstidsreform for mennesker og miljø
 • Innst. 107 S (2018-2019)

  Dokument 8:11 S (2018–2019)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Solfrid Lerbrekk, Kari Elisabeth Kaski, Sheida Sangtarash og Freddy André Øvstegård om å styrke retten til heltid i arbeidsmiljøloven
 • Innst. 98 S (2018-2019)

  Dokument 8:233 S (2017–2018)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Solfrid Lerbrekk, Karin Andersen, Kari Elisabeth Kaski og Arne Nævra om å gi trygdeoppgjøret fullverdig behandling i Stortinget for å vise landets eldre den respekten de fortjener
 • Innst. 96 S (2018-2019)

  Dokument 8:7 S (2018–2019)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om gode arbeidsvilkår for gode velferdstjenester – BERIKTIGET
 • Innst. 95 S (2018-2019)

  Meld. St. 5 (2018–2019)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Regulering av pensjoner i 2018 og pensjonisters inntektsforhold
 • Innst. 93 L (2018-2019)

  Prop. 12 L (2018–2019)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i folketrygdloven, sosialtjenesteloven og enkelte andre lover samt oppfølging av anmodningsvedtak om pleiepengeordningen (samleproposisjon høsten 2018)
 • Innst. 92 S (2018-2019)

  Prop. 19 S (2018–2019)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2018 under Arbeids- og sosialdepartementet
 • Innst. 15 S (2018-2019)

  Prop. 1 S (2018–2019)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2019, kapitler under Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet (rammeområde 7)