Innstillingar

Innstillingar er framlegg frå komiteane til vedtak i Stortinget.

Komitéinnstillingane om budsjettet har nummer 2 til og med 17. Dei finn du att nedst i lista.

Oversyn over fristane komiteane har for å levera innstillingar
RSS-feed med nye innstillingar til Stortinget
Korleis lesa ei innstilling

Historiske dokument tilbake til 1814 finn du her:
Stortingsforhandlingar 1814–2001

Avgrens utvalet

Finn innstillinger etter

Familie- og kulturkomiteen (28)

 • Innst. 365 S (2018-2019)

  Meld. St. 17 (2018–2019) og Dokument 8:40 S (2018–2019)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Meld. St. 17 (2018–2019) Mangfald og armlengds avstand – Mediepolitikk for ei ny tid, og Dokument 8:40 S (2018–2019) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Åslaug Sem-Jacobsen, Geir Pollestad, Heidi Greni, Geir Adelsten Iversen og Nils T. Bjørke om utvidelse av konsesjon for lokalradio på FM-nett – BERIKTIGET
 • Innst. 335 L (2018-2019)

  Prop. 63 L (2018–2019)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i diskrimineringsombudsloven og likestillings- og diskrimineringsloven (etablering av et lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering og en styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten)
 • Innst. 334 L (2018-2019)

  Prop. 58 L (2018–2019)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i kringkastingsloven mv. (Kringkastingsrådet, tilgjengeliggjøring for personer med funksjonsnedsettelser mv.)
 • Innst. 333 L (2018-2019)

  Prop. 65 L (2018–2019)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringar i stadnamnlova (organisering av stadnamntenesta m.m.)
 • Innst. 326 L (2018-2019)

  Prop. 78 L (2018–2019)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i barnevernloven (politiattest for fylkesnemndsledere, tilgang til opplysninger i Folkeregisteret)
 • Innst. 325 L (2018-2019)

  Prop. 76 L (2018–2019)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i gjeldsordningsloven (namsmyndighetens stedlige kompetanse der skyldneren har adressesperre)
 • Innst. 324 S (2018-2019)

  Dokument 8:84 S (2018–2019)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Henriksen, Jonas Gahr Støre, Anette Trettebergstuen, Trond Giske, Elise Bjørnebekk-Waagen og Runar Sjåstad om en kvalitetsreform for det kommunale barnevernet
 • Innst. 318 L (2018-2019)

  Prop. 73 L (2018–2019)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i folketrygdloven mv. (foreldrepenger ved premature fødsler mv.)
 • Innst. 279 S (2018-2019)

  Dokument 8:99 S (2018–2019)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Elise Bjørnebekk-Waagen, Siri Gåsemyr Staalesen, Lise Christoffersen, Maria Aasen-Svensrud, Torstein Tvedt Solberg og Kari Henriksen om styrket krisesentertilbud for kvinner med rusproblemer
 • Innst. 274 S (2018-2019)

  Dokument 8:94 S (2018–2019)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Hulda Holtvedt om å redusere kropps- og skjønnhetspress blant unge
 • Innst. 258 S (2018-2019)

  Meld. St. 8 (2018–2019)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Kulturens kraft – Kulturpolitikk for framtida
 • Innst. 254 S (2018-2019)

  Meld. St. 10 (2018–2019)

  Innstilling frå familie- og kulturkomiteen om Frivilligheita – sterk, sjølvstendig, mangfaldig. Den statlege frivilligheitspolitikken
 • Innst. 209 S (2018-2019)

  Dokument 8:49 S (2018–2019)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Karin Andersen og Audun Lysbakken om barnevernløftet II
 • Innst. 205 S (2018-2019)

  Dokument 8:36 S (2018–2019)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Karin Andersen og Sheida Sangtarash om rett til meningsfull fritid for all ungdom
 • Innst. 192 S (2018-2019)

  Dokument 8:30 S (2018–2019)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Kari Elisabeth Kaski, Solfrid Lerbrekk og Torgeir Knag Fylkesnes om likelønn – fra ord til handling!
 • Innst. 104 S (2018-2019)

  Prop. 23 S (2018–2019)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2018 under Barne- og likestillingsdepartementet
 • Innst. 102 S (2018-2019)

  Prop. 26 S (2018–2019)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kulturdepartementet
 • Innst. 91 S (2018-2019)

  Dokument 8:248 S (2017–2018)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Åslaug Sem-Jacobsen, Per Olaf Lundteigen og Kjersti Toppe om å evaluere omorganiseringen av Arkivverket og sikre regionale arkivtjenester
 • Innst. 90 S (2018-2019)

  Prop. 97 S (2017–2018)

  Innstilling frå familie- og kulturkomiteen om Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 186/2017 av 22. september 2017 om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2014/26/EU om kollektiv forvalting av opphavsrett og nærståande rettar og multiterritoriell lisensiering av rettar til musikkverk for bruk på nettet i den indre marknaden
 • Innst. 89 S (2018-2019)

  Dokument 8:188 S (2017–2018)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anette Trettebergstuen, Kari Henriksen, Trond Giske, Arild Grande, Hadia Tajik, Anniken Huitfeldt og Ruth Grung om økt likestilling i norsk film- og tv-dramaproduksjon
 • Innst. 87 S (2018-2019)

  Dokument 8:12 S (2018–2019)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård og Audun Lysbakken om mennesker fremfor markeder i barnevernet
 • Innst. 83 L (2018-2019)

  Prop. 10 LS (2018–2019)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i åndsverkloven mv. (portabilitet av nettbaserte innholdstjenester mv.)
 • Innst. 82 S (2018-2019)

  Prop. 10 LS (2018–2019)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 158/2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2017/1128 (portabilitetsforordningen)
 • Innst. 67 L (2018-2019)

  Prop. 99 L (2017–2018)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringar i kulturminnelova (kven er rette mynde etter lova)
 • Innst. 65 S (2018-2019)

  Dokument 8:229 S (2017–2018)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olav Urbø, Ole André Myhrvold, Sandra Borch, Ivar Odnes og Nils T. Bjørke om innføring av full rettighetsbasert merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner
 • Innst. 64 S (2018-2019)

  Dokument 8:219 S (2017–2018)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Mona Fagerås og Karin Andersen om et femårig nasjonalt biblioteksløft
 • Innst. 44 L (2018-2019)

  Prop. 4 L (2018–2019)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringar i folketrygdlova (tredeling av foreldrepengeperioden ved 80 prosent uttak)
 • Innst. 14 S (2018-2019)

  Prop. 1 S (2018–2019)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Bevilgninger på statsbudsjettet for 2019, kapitler under Barne- og likestillingsdepartementet, Kulturdepartementet og Klima- og miljødepartementet (rammeområdene 2 og 3)